Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-NJOz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z sytuacją osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dostępnymi dla nich formami wsparcia ze środków publicznych oraz wskazanie luk systemowych.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe sposoby definiowania zjawiska niepełnosprawności i ich skutki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób orzekania. Studenci zapoznają się z podstawowymi dostępnymi danymi o populacji osób z niepełnosprawnościami oraz jej zróżnicowaniu. Opisane zostaną różne typy niepełnosprawności i realia funkcjonowania osób z tymi niepełnosprawnościami, także w zależności od ich wieku. Codzienne problemy zostaną powiązane z rozwiązaniami prawnymi w różnych obszarach (lub ich brakiem).

Zaakcentowany będzie też polityczny wymiar niepełnosprawności, związany z interwencją publiczną o określonych skutkach budżetowych. Omówione będą rodzaje dostępnych świadczeń i warunki ich uzyskania oraz sposób finansowania ze środków publicznych.

Codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zostanie przedstawione w kontekście spójności szczegółowych rozwiązań resortowych oraz istniejących luk w systemie wsparcia.

Omawiane obszary interwencji publicznej obejmą aktywizację zawodową, integrację społeczną, rehabilitację medyczną oraz edukację. Wskazana zostanie też rola organizacji pozarządowych i kwestia reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu decyzji dotyczących ich życia.

Literatura:

Materiały udostępnione przez prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Zna podstawowe przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami (definiowanie niepełnosprawności, orzecznictwo, różne systemy wsparcia) i wie gdzie ich szukać

• Zna podstawowe dane statystyczne

• Zna i rozumie specyfikę różnych rodzajów niepełnosprawności

• Zna realia życia osób z niepełnosprawnościami

• Zna i rozumie specyfikę działania instytucji publicznych

• Ma ogólną wiedzę o rodzajach usług oferowanych osobom z niepełnosprawnością przez różne systemy

Umiejętności:

• Umie określić podstawowe potrzeby różnych grup osób z niepełnosprawnościami i dobrać do ich odpowiednie formy wsparcia

• Potrafi ocenić jakość, skuteczność i spójność usług oferowanych przez różne instytucje

• Wie, gdzie szukać informacji o osobach z niepełnosprawnościami, polityce publicznej w tym zakresie oraz formach wsparcia

Kompetencje:

• Potrafi udzielić porady osobie z niepełnosprawnością lub jej rodzinie w zakresie form wpierania oraz możliwości ich uzyskania w różnych instytucjach

• Definiuje deficyty i rekomenduje zmiany instytucjonalne w środowisku lokalnym i na szczeblu krajowym w obszarze niepełnosprawności

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny w formie testu (20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru).

Progi punktowe:

od 30% ocena dostateczna (3),

od 40% ocena dostateczna plus (3,5),

od 50% ocena dobra (4),

od 60% ocena dobra plus (4,5),

od 70% ocena bardzo dobra (5),

od 80% ocena celująca (5!).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)