Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw osób pozbawionych wolności w Polsce w ocenie organów międzynarodowych i krajowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-OPOPWd
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw osób pozbawionych wolności w Polsce w ocenie organów międzynarodowych i krajowych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą kar i środków karnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego miejsc pozbawienia wolności w Polsce, jak również raportów i rekomendacji organów monitorujących te jednostki w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną orzeczenia i obserwacje dotyczące zakładów karnych, aresztów śledczych, placówek dla nieletnich, policyjnych miejsc zatrzymań, szpitali psychiatrycznych czy domów pomocy społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego polskiego systemu penitencjarnego.

Ponadto przedmiotem zajęć będą również raporty i rekomendacje organów monitorujących miejsca pozbawienia wolności w Polsce [Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT), Podkomitetu do spraw zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (SPT). Komitetu Przeciwko Torturom oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur)]. Zajęcia będą stanowiły też okazję do oceny wyzwań, z którymi skonfrontowany w najbliższych latach może zostać system penitencjarny.

W ramach zajęć szczególna uwaga zwrócona zostanie na najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące:

warunków bytowych,

warunków sanitarnych,

opieki lekarskiej,

kontaktu więźniów ze światem zewnętrznym;

środków przymusu,

kontroli osobistych.

Zajęcia będą też stanowiły okazję do wskazania, w jakim zakresie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyczyniło się do zmian w zakresie polskiego systemu penitencjarnego i reform w tym zakresie.

Nakład pracy studenta:

- godziny zorganizowane – 30 godz.

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Literatura:

Źródła:

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce.

Raporty Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

3.Raporty Komitetu Przeciwko Torturom ONZ.

Raporty Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Raporty Podkomitetu Zapobiegania Torturom (SPT).

Literatura zalecana:

E. Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, 2012.

A. Gerecka-Żołyńska, (red.) Prawo karne wykonawcze, 2021.

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, 2021

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

zna europejskie i międzynarodowe mechanizmy ochrony praw osób pozbawionych wolności;

zna przepisy europejskich i międzynarodowych aktów prawnych dotyczące praw osób pozbawionych wolności (zarówno o charakterze konwencyjnym, jak i zakresu tzw. soft law);

zna wolności i prawa osób pozbawionych wolności;

zna najnowsze orzecznictwo europejskich i międzynarodowych trybunałów dotyczące praw osób pozbawionych wolności w Polsce.

w sferze umiejętności:

identyfikuje problemy prawne i praktyczne dotyczące praw osób pozbawionych wolności w Polsce i formułuje ich rozwiązania;

interpretuje przepisy prawa krajowego przez pryzmat standardów międzynarodowych;

identyfikuje problemy prawne i praktyczne dotyczące praw osób pozbawionych wolności w Polsce i formułuje ich rozwiązania.

w sferze kompetencji społecznych:

jest gotowy/a do formułowania i prezentowania własnych wniosków dotyczących stanu przestrzegania praw i wolności osób pozbawionych wolności w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność, a także przygotowywanie prezentacji przez studentów.

2. Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Katarzyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego miejsc pozbawienia wolności w Polsce, jak również raportów i rekomendacji organów monitorujących te jednostki w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną orzeczenia i obserwacje dotyczące zakładów karnych, aresztów śledczych, placówek dla nieletnich, policyjnych miejsc zatrzymań, szpitali psychiatrycznych czy domów pomocy społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego polskiego systemu penitencjarnego.

Ponadto przedmiotem zajęć będą również raporty i rekomendacje organów monitorujących miejsca pozbawienia wolności w Polsce [Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT), Podkomitetu do spraw zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (SPT). Komitetu Przeciwko Torturom oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur)]. Zajęcia będą stanowiły też okazję do oceny wyzwań, z którymi skonfrontowany w najbliższych latach może zostać system penitencjarny.

W ramach zajęć szczególna uwaga zwrócona zostanie na najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące:

warunków bytowych,

warunków sanitarnych,

opieki lekarskiej,

kontaktu więźniów ze światem zewnętrznym;

środków przymusu,

kontroli osobistych.

Zajęcia będą też stanowiły okazję do wskazania, w jakim zakresie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyczyniło się do zmian w zakresie polskiego systemu penitencjarnego i reform w tym zakresie.

Nakład pracy studenta:

- godziny zorganizowane – 30 godz.

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Literatura:

Źródła:

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce.

Raporty Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

3.Raporty Komitetu Przeciwko Torturom ONZ.

Raporty Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Raporty Podkomitetu Zapobiegania Torturom (SPT).

Literatura zalecana:

E. Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, 2012.

A. Gerecka-Żołyńska, (red.) Prawo karne wykonawcze, 2021.

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, 2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)