Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy analizy ilościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PAId
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy analizy ilościowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot oferowany jest jako uzupełnienie wiedzy metodologicznej o umiejętność analizy danych ilościowych, pozyskanych w wyniku badań własnych lub z innych źródeł, w tym urzędowych.

Ma charakter warsztatowy i obejmuje praktyczne ćwiczenia zaproponowane przez prowadzącego, z możliwością konsultacji własnych badań, prowadzonych na potrzeby pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy metodologicznej w praktyce analizy danych ilościowych. Student poznaje rutynowe sposoby pracy z danymi ilościowymi w zależności od ich typu, określonego jako poziom pomiaru.

W czasie ćwiczeń student ma szansę oswoić się z pojęciami metodologicznymi w oparciu o ich praktyczne zastosowanie.

Zajęcia mają zachęcić studenta do podejmowania własnych badań empirycznych, a także do sięgania do łatwo dostępnych zbiorów danych administracyjnych i innych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Earl Babbie “Podstawy badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, rozdział 14 “Analiza danych ilościowych”

2. Chava Frankfort-Nachmias i David Nachmias “Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i s-ka 2001, część IV “Przetwarzanie i analizowanie danych”

Uzupełniająca:

3. George A. Ferguson i Yoshio Takane “Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN 2016

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

- rozumie pojęcia metodologiczne i ich praktyczną użyteczność,

w sferze umiejętności:

- potrafi analizować dane ilościowe w zależności od ich typu oraz umie sprawdzać zależności między zjawiskami,

w sferze kompetencji społecznych:

- stosuje poprawnie procedury analityczne do własnych celów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie pisemnego egzaminu, sprawdzającego praktyczną umiejętność poprawnego stosowania objętych kursem procedur analitycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot oferowany jest jako uzupełnienie wiedzy metodologicznej o umiejętność analizy danych ilościowych, pozyskanych w wyniku badań własnych lub z innych źródeł, w tym urzędowych.

Ma charakter warsztatowy i obejmuje praktyczne ćwiczenia zaproponowane przez prowadzącego, z możliwością konsultacji własnych badań, prowadzonych na potrzeby pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy metodologicznej w praktyce analizy danych ilościowych. Student poznaje rutynowe sposoby pracy z danymi ilościowymi w zależności od ich typu, określonego jako poziom pomiaru.

W czasie ćwiczeń student ma szansę oswoić się z pojęciami metodologicznymi w oparciu o ich praktyczne zastosowanie.

Zajęcia mają zachęcić studenta do podejmowania własnych badań empirycznych, a także do sięgania do łatwo dostępnych zbiorów danych administracyjnych i innych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Earl Babbie “Podstawy badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, rozdział 14 “Analiza danych ilościowych”

2. Chava Frankfort-Nachmias i David Nachmias “Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i s-ka 2001, część IV “Przetwarzanie i analizowanie danych”

Uzupełniająca:

3. George A. Ferguson i Yoshio Takane “Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)