Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie z nieletnimi na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PNSz
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie z nieletnimi na świecie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu pedagogiki i pedagogiki resocjalizacyjnej lub prawa oraz wiedzy zdobytej na dotychczasowym etapie studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z systemami postępowania z nieletnimi wykazującymi przejawy demoralizacji i przestępczości, które obowiązują w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Przegląd poszczególnych rozwiązań poprzedzi omówienie ewolucji postępowania z nieletnimi na przestrzeni lat. Analiza podejść w postępowaniu z nieletnimi zostanie przeprowadzona na bazie międzynarodowych regulacji prawnych wyznaczających standardy postępowania z nieletnimi. Omawiane rozwiązania prawne dotyczące nieletnich zostaną porównane z polskimi regulacjami w tym zakresie. Aspekt porównawczy umożliwi analizę możliwości zaimplementowania pewnych rozwiązań na polski grunt i warunków, które musiałby być spełnione dla ich efektywnego funkcjonowania.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z różnorodnym spojrzeniem na problem demoralizacji i przestępczości nieletnich, które można dostrzec poprzez analizę systemów prawnych poszczególnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Ważnym aspektem w tym zakresie będzie dodatkowe zróżnicowanie w podejściu do nieletnich w krajach tzw. Starej UE i w byłych krajów socjalistycznych.

W pierwszej kolejności poznają ewolucję kształtowania się na świecie świadomości społecznej i prawnej dotyczącej nieletnich.

W ramach konwersatorium studenci zapoznają się z międzynarodowymi standardami prawnymi wyznaczającymi kierunki postępowania z najmłodszymi sprawcami przestępstw.

Na bazie powyższego poznają regulacje prawne dotyczące postępowania z nieletnimi w wybranych krajach.

Rozwiązania dotyczące nieletnich w innych krajach zostaną porównane z polskimi instytucjami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania demoralizacji.

Aspekt porównawczy pozwoli ocenić rodzime rozwiązania prawne na tle obowiązujących w innych krajach. Ponadto dzięki komparastycznemu podejściu do problemu przestępczości nieletnich studenci będą mogli zastanowić się nad tym, które instytucje obowiązujące w innych krajach mogłyby funkcjonować na gruncie prawa polskiego, a które byłby niemożliwe do przyjęcia ze względu na odmienność systemowych uwarunkowań prawnych lub innych ograniczeń pozaprawnych.

Literatura:

Bałandynowicz A., Probacja. Sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015

Cieślak M., Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich, Pal. 1973, nr 1

Górecki P., Konarska-Wrzosek V., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015

Kobes P., Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich, Warszawa 2015

Stańdo-Kawecka B., Prawo nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące demoralizacji i resocjalizacji nieletnich.

2. Ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu systemu postępowania z nieletnimi.

3. Zna i rozumie regulacje międzynarodowe wyznaczające standardy postępowania z nieletnimi.

4. Zna systemy prawne poszczególnych krajów w zakresie opieki i resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł.

2. Posiada umiejętność krytycznej analizy poszczególnych systemów prawnych.

3. Posiada umiejętność oceny zgodności polskiego systemu postępowania z nieletnimi ze standardami międzynarodowymi.

4. Posiada umiejętność dokonania oceny polskich rozwiązań prawnych dotyczących nieletnich na tle regulacji prawnych obowiązujących w innych państwach.

W zakresie kompetencji społecznych student:

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

2. Dostrzega i formułuje problemy dotyczące optymalizacji rozwiązań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Metody i kryteria oceniania:

Forma pracy studenta:

Godziny kontaktowe 14 godzin

Przygotowanie się do zajęć 45 godzin

Przygotowanie się do napisania eseju 30 godzin

Liczba godzin ogółem 90

Esej na zaliczenie o tematyce ustalonej podczas w trakcie konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)