Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolność i więzienie w doświadczeniu skazanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-WWDSz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wolność i więzienie w doświadczeniu skazanych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach fakultetu studenci mają unikalną okazję odkrywać świat widziany z perspektywy skazanych, którzy nierzadko przebywają za murami kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Studenci czytają prace nadesłane przez skazanych i wśród nich szukają tekstów kryminologicznych, penologicznych lub aksjologicznych, czyli takich, które dają odpowiedzi na pytanie: Dlaczego popełniłem przestępstwo? Jak odbywam karę? Jak wygląda życie za więziennym murem? Jakimi wartościami się kieruję? Co znaczy dla mnie wolność i jej utrata?

Pełny opis:

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej od 2016 roku patronuje Ogólnopolskiemu Przeglądowi Więziennych Form Dziennikarskich, który organizuje Zakład Karny w Opolu Lubelskim pod hasłem "Negatyw". Jak napisał pomysłodawca i inicjator Przeglądu, „Negatyw stał się sposobem wyrażania myśli, uczuć oraz emocji, których nie brakuje również i w tym świecie. Uczestnicy przeglądu starali się opowiedzieć o własnym życiu, podzielić się często niezwykle trudnymi historiami, zaznaczyć i ocenić przeszłość, w której ich życia były negatywem”.

„Negatyw” to inicjatywa skupiająca się na zaangażowaniu osób pozbawionych wolności w twórczą resocjalizację. Więźniowie, którzy uczestniczą w Przeglądzie opowiadają o własnym życiu oraz dzielą się z szerszą publiką swoimi przemyśleniami, opiniami, doświadczeniami, które nabywali po obydwu stronach krat. Poprzez swoje prace ukazują złożony świat więzienia i świat „poza murami”. Jednym z celów Przeglądu jest stworzenie skazanym możliwości aktywnego, pozytywnego uczestnictwa w procesie readaptacji społecznej także poprzez zaangażowanie różnych środowisk nie-skazanych, między innymi akademickiego, dziennikarskiego i opinii publicznej. Negatyw stawia veto zobojętnieniu na potrzeby wyższe i kulturę wyższa. I one mogą bowiem odżywać w więzieniu w trakcie wykonywanej i odbywanej kary. Zarówno wśród więźniów jak i wśród funkcjonariuszy są wrażliwi i otwarci ludzie.

Jury konkursowe, złożone z więzienników oraz studentów, wybiera kilkanaście najlepszych prac, które następnie są publikowane w książce, a także w formie elektronicznej.

Czy warto pisać o sobie, swoich doświadczeniach i życiu, o sposobie w jaki się patrzy na świat i jak się go rozumie? Prościej mówiąc, czy jest sens pisać o sobie? Dlaczego tak albo dlaczego nie? A jeśli tak, to po co? Kogo interesuje czyjaś własna historia lub cudza codzienność? Jakie znaczenie ma fakt dzielenia się własną perspektywą i opinią? Ile w tym wszystkim kryminologii i penologii? – to są pytania, które zadajemy sobie czytając prace więźniów.

Literatura:

Earle R., Convict Criminology : Inside and Out. Policy Press, 2016

King Anna, Just mercy through cultural and convict criminology, Journal of Criminal Psychology, Vol. 8 Issue: 1, 2018, s. pp.80-95, https://doi.org/10.1108/JCP-09-2017-0038

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja: zarys koncepcji rozwijania potencjałów, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 7.

Machel H., Resocjalizacja penitencjarna: istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2.

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski: studium penitencjarno-pedagogiczne, Impuls, Kraków 2008.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk 2003.

Richards S. C., Faggiani D., Roffers J., Hendricksen R. & Krueger J., Convict Criminology: Voices from Prison, in: Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts , Autumn, 2008, Vol. 2, No. 1.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze, Kraków 2000

Sztuka M., Biel K., Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, WAM Kraków 2010

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają instytucję więzienia jako instytucję relatywnie totalną oraz mają poszerzoną wiedze na temat specyfiki odbywania kary pozbawienia wolności.

2. Mają wiedzę na temat tzw. kryminologii narracyjnej i ruchu convict criminology.

3. Potrafią wykorzystać wiedzę z kryminologii i penologii, celem analizy narracji skazanych.

4. Potrafią analizować narracje skazanych z perspektywy interdyscyplinarnej oraz uzasadniać swoje oceny.

5. Potrafią opracować kampanię społeczną o twórczości więźniów, plan tematycznej debaty lub warsztatów.

6. Potrafią pracować zespołowo i podejmować decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

a) Ocena staranności pracy studenta – zaangażowania w lekturę narracji skazanych, pisemne uzasadnienie oceny.

b) Ocena zaangażowania pomocy w organizacji kampanii/debaty/warsztatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niełaczna
Prowadzący grup: Maria Niełaczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)