Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia mikrosocjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-WZMz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia mikrosocjologii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

elementarna znajomość socjologii i psychologii społecznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja i analiza wybranych tradycyjnych i współczesnych ujęć zjawisk mikrosocjologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia zawierają prezentację i analizę wybranych tradycyjnych i współczesnych ujęć zjawisk mikrosocjologicznych. Pierwsze spotkanie posłuży przedstawieniu programu i historii mikrosocjologii i analizie klasycznych ustaleń Georga Simmela, Charlesa H. Cooleya, George’a Herberta Meada, William I. Thomasa. Pozostałe zajęcia obejmą analizę wybranych współczesnych stanowisk mikrosocjologicznych: teorii wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, racjonalnego wyboru, teorii Ervinga Goffmana i podejścia analitycznego Randalla Collinsa.

Nakład pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane – 15

- przygotowanie do zajęć – 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

• Robert F. Bales, SYMLOG: o pewnym praktycznym podejściu do badania małych grup, tłum. Aleksander Marcinkowski, [w:] Jacek Szmatka, (red.), Elementy mikrosocjologii: wybór tekstów, Kraków 1992: Uniwersytet Jagielloński, cz. 2, s. 53–80.

• Herbert Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada, tłum. Dariusz Niklas, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 262–271.

• Randall Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. Katarzyna Suwada, Janusz Mucha (red. nauk.), Kraków 2011: Zakład Wydawniczy „NOMOS” [wybrane fragmenty].

• Charles H. Cooley, Wybór pism, [w:] Janusz Mucha, Cooley, Warszawa 1992: Wiedza Powszechna, s. 169–214.

• Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa 2000: Wydawnictwo KR [wybrane fragmenty]

• Erving Goffman, Pierwotne ramy interpretacji, tłum. Marek Ziółkowski, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 336–347.

• Michael Hechter, Satoshi Kanazawa, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, tłum. Jacek Haman, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 164–180.

• George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, tłum. Jan Obrycht, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 72–81.

• Michael J. Lovaglia, Sieciowa teoria wymiany, tłum. Joanna Heidtman, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 107–129.

• Georg Simmel, Socjologia, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 1973: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 151–216.

• Jacek Szmatka, Małe struktury społeczne: Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 1989: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 13–37.

• Ralph H. Turner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, tłum. Mirosława Marody, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 272–284

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 Poznaje wybrane perspektywy mikrosocjologii, sposoby odpowiedzi na pytanie o naturę interakcji, ich zawiązywania, trwania i zmiany.

 Zyskuje pogłębioną wiedzę na temat wybranych perspektyw mikrosocjologii, zarówno w klasycznym, jak współczesnym wydaniu.

w sferze umiejętności:

 Doskonali umiejętność analizy tekstów teoretycznych w mikrosocjologii i stawiania się w roli różnych „podmiotów teoretycznych”.

 Potrafi zastosować pozyskaną wiedzę do analizy interakcji międzyludzkich.

w sferze kompetencji społecznych:

 Jest przygotowany do samodzielnej lektury tekstów teoretycznych i merytorycznej dyskusji o naturze interakcji.

Metody i kryteria oceniania:

znajomość zadanych lektur, aktywny udział w dyskusji, ustne zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Manterys
Prowadzący grup: Aleksander Manterys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prezentacja i analiza wybranych tradycyjnych i współczesnych ujęć zjawisk mikrosocjologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia zawierają prezentację i analizę wybranych tradycyjnych i współczesnych ujęć zjawisk mikrosocjologicznych. Pierwsze spotkanie posłuży przedstawieniu programu i historii mikrosocjologii i analizie klasycznych ustaleń Georga Simmela, Charlesa H. Cooleya, George’a Herberta Meada, William I. Thomasa. Pozostałe zajęcia obejmą analizę wybranych współczesnych stanowisk mikrosocjologicznych: teorii wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, racjonalnego wyboru, teorii Ervinga Goffmana i podejścia analitycznego Randalla Collinsa.

Nakład pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane – 15

- przygotowanie do zajęć – 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

• Robert F. Bales, SYMLOG: o pewnym praktycznym podejściu do badania małych grup, tłum. Aleksander Marcinkowski, [w:] Jacek Szmatka, (red.), Elementy mikrosocjologii: wybór tekstów, Kraków 1992: Uniwersytet Jagielloński, cz. 2, s. 53–80.

• Herbert Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada, tłum. Dariusz Niklas, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 262–271.

• Randall Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. Katarzyna Suwada, Janusz Mucha (red. nauk.), Kraków 2011: Zakład Wydawniczy „NOMOS” [wybrane fragmenty].

• Charles H. Cooley, Wybór pism, [w:] Janusz Mucha, Cooley, Warszawa 1992: Wiedza Powszechna, s. 169–214.

• Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa 2000: Wydawnictwo KR [wybrane fragmenty]

• Erving Goffman, Pierwotne ramy interpretacji, tłum. Marek Ziółkowski, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 336–347.

• Michael Hechter, Satoshi Kanazawa, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, tłum. Jacek Haman, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 164–180.

• George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, tłum. Jan Obrycht, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 72–81.

• Michael J. Lovaglia, Sieciowa teoria wymiany, tłum. Joanna Heidtman, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 107–129.

• Georg Simmel, Socjologia, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 1973: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 151–216.

• Jacek Szmatka, Małe struktury społeczne: Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 1989: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 13–37.

• Ralph H. Turner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, tłum. Mirosława Marody, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 272–284.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)