Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zielona kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-ZKd
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zielona kryminologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawiony zostanie jeden z istotnych nurtów współczesnej kryminologii, tzw. green criminology (zielona kryminologia). Program zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień: począwszy od przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, w tym działań szkodzącym ludziom (zatrucie gleby, powietrza i wody), poprzez problematykę globalnego ocieplenia, kończąc na łamaniu praw zwierząt i handlu zagrożonymi gatunkami. Analizowane będą także społeczne, polityczne i gospodarcze przyczyny przestępstw przeciwko środowisku (nadmierny konsumpcjonizm, konflikty polityczne wokół źródeł energii), oraz możliwości ich zwalczania za pomocą narzędzi prawnych. Istotnym elementem zajęć będzie także omówienie prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zwierząt – ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego – oraz niedoskonałości tych regulacji.

Pełny opis:

Celem kursu „Zielona Kryminologia” jest zaznajomienie studentów z teoretycznym podstawami tego nurtu kryminologicznego, przedstawienie jego podstawowych założeń i perspektyw (antropocentrycznej, biocentrycznej i ekocentrycznej), a także aktualnego stanu badań. Program zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień: począwszy od przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, w tym działań szkodzącym ludziom (zatrucie gleby, powietrza i wody), poprzez problematykę globalnego ocieplenia, kończąc na łamaniu praw zwierząt i handlu zagrożonymi gatunkami. Analizowane będą także społeczne, polityczne i gospodarcze przyczyny przestępstw przeciwko środowisku (nadmierny konsumpcjonizm, konflikty polityczne wokół źródeł energii), oraz możliwości ich zwalczania za pomocą narzędzi prawnych. Omówione zostaną także perspektywy przeciwdziałania szkodom środowiskowym, takie jak legislacja, rozwój nauki, współpraca międzynarodowa.

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie problematyka „szkody ekologicznej” i jej pozycji w prawie karnym. Zajęcia będą też okazją dla krytycznej oceny procesu kryminalizacji: studenci dokonają analizy, dlaczego pewne czyny o dużej szkodliwości społecznej (szkody ekologiczne) nie są kryminalizowane.

Zielona kryminologia jest nurtem interdyscyplinarnym, a więc kurs będzie obejmował również pewne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, socjologii i filozofii (problem uchodźców „klimatycznych”, etyczne zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, moralny status zwierząt).

Zajęcia będą też okazją dla krytycznej oceny procesu kryminalizacji: studenci dokonają analizy, dlaczego pewne czyny o dużej szkodliwości społecznej nie są kryminalizowane.

Literatura:

1. M. Grzyb, Zielona Kryminologia, Archiwum Kryminologii , Tom XXXIII, rok 2011, s. 7 – 26

2. T. Newburn, Criminology (second edition), rozdział 34: Green Criminology, s. 897-914

3. W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012

4. W. Pływaczewski, M. Kotowska (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011

5. N. Lennard, A. Parr, Our Crime against the Planet and Ourselves, The Stone, NYT 18.05.2016, http://www.nytimes.com/2016/05/18/opinion/our-crime-against-the-planet-and-ourselves.html

6. N. Klein, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa 2016

7. U. Zarosa, Status moralny zwierząt, Warszawa 2016

8. Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami. Raport z monitoringu sądów, prokuratur i Policji, Kraków – Wrocław 2016, http://czarnaowca.org/wp-content/uploads/2016/03/CzarnaOwca-NMP-RAPORT-1.pdf

9. P. Beirne, (): "For a Non-speciesist Criminology: Animal Abuse as an Object of Study" Criminology 1999, 37(1), 117-148

Efekty uczenia się:

a) wiedza: studenci zapoznają się z:

- przedmiotem badań zielonej kryminologii,

- stanowiskami i dyskusjami w jej nurcie,

- aktualnym stanem badań z tego zakresu. Będą także wiedzieli, w jaki sposób przestępczość przeciwko środowisku wpływa na życie ludzi, wskażą przykłady takich oddziaływań. Zrozumieją także rozróżnienie pomiędzy pojęciem przestępstwa a szkodą środowiskową. W trakcie zajęć przekazana zostanie także wiedza na temat prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska.

b) umiejętności: z uwagi na interdyscyplinarność nurtu zielonej kryminologii, studenci rozwiną umiejętność syntezy wiedzy z różnych dziedzin nauki.

c) kompetencje społeczne: studenci zrozumieją, jak działania indywidualne (np. wzorce konsumpcyjne) wpływają na stan środowiska. W trakcie zajęć zrozumieją cele aktywizmu i zaangażowania społecznego na rzecz środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

a) oceniana będzie wiedza studentów w zakresie przygotowanego i referowanego tematu,

b) oceniana będzie aktywność studentów, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w dyskusji,

c) oceniania umiejętność argumentacji i kultura dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Błońska
Prowadzący grup: Barbara Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)