Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global Families, Glocal Problems (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-GFGPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Global Families, Glocal Problems (B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course presents some selected issues in the interdisciplinary field of globalization and glocalization of some social systems, politics, economic and culture as creators of challenges and opportunities for families worldwide. The primary goal of the course is to present methodical approach to globalization and glocalization influencing families in the areas of demographic shifts, worldwide culture/media, love and intimacy transformations, migration and care chains, international violence, transnational employment and ageing.

Pełny opis:

The course presents some selected issues in the interdisciplinary field of globalization of some social systems, politics, economic and culture as creators of challenges and opportunities for families worldwide. The primary goal of the course is to present methodical approach to globalization influencing families in the areas of demographic shifts, worldwide culture, love and intimacy transformations, migration and care chains, international violence, transnational employment and ageing.

The course also aims at providing an opportunity to understand how families as (the institution and the group) are affected by globalization in the XXI century and on the other side how they reflect local considerations leading to matters and/or problems referred to as “glocal”. On the whole, the course’s unifying theme is the assessment of complex effects of globalization and glocalization (a portmanteau of globalization and localization) on contemporary families. Encompassing a wide array of matters, the course creates students an arena for a (moderated) discussion and favourable circumstances to shape their own opinion on presented issues. The course places great importance on the aspect of education for diversity of contemporary families throughout the world.

Literatura:

Karraker, 2013, Global Families, SAGE, Los Angeles-Washington DC

2. Theorising glocalization. Pp 391-408 by: V. Roudometof, 2016, “European Journal of Social Theory” Vol.19, Issue 3

3. Global Change and Demographic Shifts: Family Characteristics and Societal Transformation. Pp 35-86 in/by: M. Wilkes Karraker, 2013, Global Families, SAGE, Los Angeles-Washington DC

4. Families and Worldwide Culture Systems: Media, Technology and Consumption. Pp 87-121 in/by: M. Wilkes Karraker, 2013, Global Families, SAGE, Los Angeles-Washington DC

5. Transnational Employment: Work-Family Linkages Across Borders. Pp. 156-187 in/by: M. Wilkes Karraker, 2013, Global Families, SAGE, Los Angeles-Washington DC

6. Norwegian Working Fathers in Global Working Life. Pp. 309-323 by: H.E. Borve, B. Bungum, “Gender, Work & Organization” 2015, Vol. 22 Issue 4

7., 8. Introduction Pp. XIV-XXIV and Epilogue – A Strengths-Based Conceptual Framework for Understanding Family Violence Worldwide. Pp. 249-264 by: S.M. Asay, J. DeFrrain, M. Metzger, B. Moyer in: S.M. Asay (ed.), 2014, Family Violence from a Global Perspective: A Strengths-Based Approach, SAGE, Los Angeles

9. International Violence: Family Legacies of Oppression and War. Pp. 122-155 in/by: M. Wilkes Karraker, 2013, Global Families, SAGE, Los Angeles-Washington DC

10. Our Aging World. Pp 1-22 in: S. R. Kunkel, J.S. Brown, F.J. Whittington, J.K. Chahal, 2014, Global Aging: Comparative Perspective on ageing and the Life Course. Springer Publishing Company, New York

11. Positioning Families in Global Landscapes: Families, Policies, and Futures. Pp. 188-219 in/by: M. Wilkes Karraker, 2013, Global Families, SAGE, Los Angeles-Washington DC

12. Culture Keeping: White Mothers, International Adoption, And the Negotiation of Family Difference. Pp - chosen extracts by: H. Jacobson, 2008, TN: Vanderbilt University Press, Nashville

Efekty uczenia się:

Students:

• use adequate notions (knowledge)

• describe mechanisms and direction of changes in the area of effects of globalization on contemporary families (skills)

• analyse statistical data results pertaining to global families with a glocal approach (skills)

• analyse variables of global families based on theoretical and empirical perspectives (knowledge/skills)

• describe significant glocal problems being experienced by contemporary families (competences)

• present and participate in discourse on global/glocal matters on basis of merit (competences)

• see the effects of globalization and put them in a local perspective – implementing a glocal lens (competences)

Metody i kryteria oceniania:

• students’ presence record

• active individual and in-group participation throughout the course

• own and individual work dedicated to reading and reflecting

• implementation of the requirements presented in the beginning of the course

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)