Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1BIJNz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Kryminologia, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstawowych metod badań społecznych.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia badań w naukach społecznych oraz metodami pozyskiwania i analizy danych ilościowych i jakościowych.

W zakresie szczegółowej metodologii ilościowych i jakościowych badań społecznych kurs obejmuje zaplanowanie przebiegu procesu badawczego w różnych typach badań, wykorzystanie w badaniach społecznych różnych typów źródeł (zastanych i wytarzanych), a także zasady ich pozyskiwania i analizy. Omówione zostaną zagadnienia pomiaru, eksperymentu, sondażu i doboru próby, wywiadów jakościowych i badań terenowych, badań fokusowych oraz metod niereaktywnych.

Literatura:

Babbie E. "Podstawy badań społecznych", PWN 2008

Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć po ich ukończeniu:

1. rozumieją związek teorii z badaniami empirycznymi, odróżniają twierdzenia naukowe od nienaukowych

2. znają podstawowe typy badań i metody badawcze w naukach społecznych

3. swobodnie posługują się terminologią badawczą

4. potrafią zaplanować i zrealizować badania oraz zinterpretować ich wyniki

5. rozumieją specyfikę poszczególnych metod oraz ograniczenia badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny w formie testu (20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru).

Progi punktowe:

od 50% ocena dostateczna (3),

od 55% ocena dostateczna plus (3,5),

od 60% ocena dobra (4),

od 70% ocena dobra plus (4,5),

od 80% ocena bardzo dobra (5),

od 90% ocena celująca (5!).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czapnik-Jurak
Prowadzący grup: Marta Czapnik-Jurak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)