Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja i profilaktyka zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1PPZz
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Pomoc społeczna i poradnictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Promocja i profilaktyka zdrowia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia z obszarów: zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej, problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych i uzależnionych, polityki i prewencji zdrowotnej.

Pełny opis:

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia z obszarów: zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej, problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych i uzależnionych, polityki i prewencji zdrowotnej.

Badania socjologiczne wykazują powiązania między stanem zdrowia a poziomem wykształcenia, wysokością dochodów, stałą pracą, płcią i wiekiem. Głównymi wyzwaniami dla naszego kręgu cywilizacyjnego są choroby, którew 90% stanowią przyczynę zgonów, a których czynniki ryzyka można zmniejszyć lub usunąć. Zdrowie jest dobrem ogólnospołecznym i tym samym wszelkie świadczenia zdrowotne, promocja zdrowego stylu życia, akcje profilaktyczne są korzystne dla społeczeństwa jako całości.Takie podejście, prezentowane przez większość państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia, doprowadziło do przyjęcia strategii "Zdrowie dla Wszystkich".

Promocja zdrowia - czyli działania zmierzające do kształtowania prozdrowotnych zachowań społeczeństwa na wszystkich poziomach jego instytucjonalizacji (rodzina, przedszkole, szkoła, praca) - coraz bardziej zaznacza się w funkcjonujących w poszczególnych krajach systemach opieki zdrowotnej. Profilaktyka i promocja zdrowia to klucz do rozwiązania wielu problemów, w tym do zatrzymania spirali wzrostu kosztów leczenia.

Literatura:

1. Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy, A. Ostrowska (red.), wyd. IFiS PAN, Warszawa 2009

2. Zdrowie, Choroba, Społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, W. Piątkowski (red.), wyd. UMCS, Lublin 2004

3. W stronę socjologii zdrowia, W. Piątkowski (red.), wyd. UMCS, Lublin 2002

4. Szkice z socjologii medycyny, M. Libiszowska-Żółtkowska i inni (red.), wyd. UMCS, Lublin 1998

5.Uczelnia promująca zdrowie, Z. Kawczyńska-Butrym (red.), wyd. UMCS, Lublin 1995

6. Zdrowie w medycynie i w naukach społecznych, T.B. Kublik (red.), wyd. KUL, Stalowa Wola 2000

7. Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. J. Barański (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002

8. „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medyczne. Czasopismo interdyscyplinarne” 1999, nr 17

9. W. Piątkowski, Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność, wyd. UMCS, Lublin 2008

10. M. Skrzypek, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej, wyd. KUL, Lublin 2011

11. Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na uniwersytecie medycznym w Lublinie 1995-2013, red. Włodzimierz Piątkowski, Lublin 2013

Szczegółowy wykaz lektury studenci otrzymują na pierwszych zajęciach. Komplet kopii lektur dostępny jest dla studentów w bibliotece IPSiR

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o źródłach i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka.

- Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o zjawiskach społecznych i problemach społecznych.

- Ma wiedzę o koncepcjach i teoriach dotyczących organizacji życia społecznego, struktur, instytucji i procesów stosowanych w naukach praktycznych istotnych dla pracy socjalnej.

Umiejętności

- Potrafi identyfikować i interpretować wielowymiarowe procesy i zjawiska (społeczne, psychiczne, kulturowe, prawne, polityczne, organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzega ich związek z przyczynami problemów i trudności życiowych doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności oraz z formami zinstytucjonalizowanej pomocy i ich skutecznością.

- Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowych osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

- Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę do rozpoznawania i określania (definiowania) potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności

Kompetencje

- Jest uważny i wrażliwy na zjawiska wymagające reakcji społecznej

- Jest świadomy dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę jest wynikiem pracy studenta na zajęciach, jego aktywizacji, znajomości lektur, a także na podstawie pisemnego sprawdzianu. Prowadzący zwraca uwagę na jakość i zakres przyswojonej wiedzy, zdobycie umiejętności przygotowywania referatów i czytania zadanych tekstów ze zrozumieniem oraz na kompetencje pracy zespołowej i ujawnianą wrażliwość społeczna niezbędną dla in spe pracownika socjalnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

Studia niestacjonarne:

Godziny kontaktowe – 1o godz.

Przygotowanie do zajęć – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Godziny ogółem: 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stachowska
Prowadzący grup: Ewa Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)