Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1PSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje węzłowe problemy współczesnej psychologii społecznej: najnowsze osiągnięcia, postępy stosowania metod eksperymentalnych, zastosowanie praktyczne nowych odkryć.

Pełny opis:

Cele zajęć:

Poznanie psychologii społecznej, jako nauki (przedmiotu, metod badawczych, języka)

Poznanie zjawisk, procesów i mechanizmów regulacji zachowania społecznego

Wzbudzenie (pogłębienie) zainteresowania psychologią

Nakład pracy studenta:

Wykład = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do każdego wykładu 1 godz/tygodniowo = 7,5 godziny.

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin

RAZEM: ok. 45 godzin

Literatura:

1. Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań

2. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa. Wyd. Naukowe „Scholar”.

3. Wosińska, W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk. GWP.

Efekty uczenia się:

Student: opanowuje system pojęć psychologii społecznej, potrafi identyfikować i interpretować zachowania człowieka w sytuacjach społecznych, wykorzystuje wiedzę w swojej pracy zawodowej, posiada umiejętność zaprojektowania badania zjawisk społecznych. Efektywnie interpretuje źródło informacji i poprawnie dobiera metody oraz techniki badań, umie sformułować wnioski z badań i prezentować je publicznie.

WIEDZA

1.operuje systemem pojęć psychologii społecznej,

2. potrafi identyfikować i interpretować zachowania człowieka w sytuacjach społecznych,

UMIEJĘTNOŚCI

1.wykorzystuje wiedzę w swojej pracy zawodowej,

2.posiada umiejętność zaprojektowania badania zjawisk społecznych.

3.efektywnie interpretuje źródło informacji i poprawnie dobiera metody oraz techniki badań,

4. umie sformułować wnioski z badań i prezentować je publicznie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest pisemnym egzaminem testowym złożonym z 30 pytań jednokrotnego wyboru, w którym można uzyskać od 0 do 60 punktów (wynik pozytywny to min.31 p). Suma punktów zdobytych w trakcie ćwiczeń i w teście końcowym ( od 0 do 100 punktów) stanowi podstawę oceny z przedmiotu wg następujących kryteriów:

0 - 51 p. - ndst.

52 - 60 p. - dst.

61 - 70 p. - dst.+.

71 - 80 p. - db.

81 - 90 p. - db.+.

91-100 p. - bdb.

Egzamin

suma punktów (od 0 do 30 p.) uzyskanych w dwóch z trzech kolokwiów śródsemestralnych - każde z nich oceniane jest w skali od 0 do 15 punktów (wynik najniższy jest odrzucany)

punkty przyznane przez prowadzącego zajęcia (od 0 do 10 p.) - regularne przygotowywanie się i aktywność na zajęciach.

Łącznie zdobyć można od 0 do 40 p. Zaliczenie ćwiczeń (warunek dopuszczenia do egzaminu) wymaga uzyskania min. 21 punktów

Egzamin kończący kurs jest pisemnym egzaminem testowym, w którym można uzyskać od 0 do 60 punktów (wynik pozytywny to min.31 p). Suma punktów zdobytych w trakcie zajęć i w teście końcowym ( od 0 do 100 punktów) stanowi podstawę oceny z przedmiotu wg następujących kryteriów:

0-51 p. - ndst.. 52-60 p. - dst.. 61 -70 p. - dst.+.

71-80 p.-db.. 81-90 p. - db.+. 91-100 p. - bdb.

/ĆWICZENIA

suma punktów (od 0 do 30 p.) uzyskanych w dwóch kolokwiach śródsemestralnych - każde z nich oceniane jest w skali od 0 do 15 punktów

punkty przyznane przez prowadzącego ćwiczenia (od 0 do 10 p.) - za 100-procentową frekwencję, regularne przygotowywanie się i aktywność na zajęciach.

Łącznie na ćwiczeniach zdobyć można od 0 do 40 p. Zaliczenie ćwiczeń (warunek dopuszczenia do egzaminu) wymaga uzyskania min. 21 punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kiliszek
Prowadzący grup: Ewa Kiliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)