Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat integracyjno-animacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1WARd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat integracyjno-animacyjny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Gotowość studentów do zaangażowania się w praktyczne zajęcia grupowe.

Skrócony opis:

Przedmiot jest przewidziany jako warsztaty integracyjne, podczas których studenci zapoznają się ze specyfiką działań animacyjno-edukacyjnych i integracyjnych. Praktycznym celem przedmiotu jest integracja studentów I roku realizowana we wspólnym działaniu.

Pełny opis:

Przedmiot jest przewidziany jako warsztaty integracyjne, podczas których studenci zapoznają się ze specyfiką działań animacyjno-edukacyjnych i integracyjnych. Praktycznym celem przedmiotu jest integracja studentów I roku realizowana we wspólnym działaniu. Studenci nauczą się rozpoznawać własne zasoby i potencjał działań grupowych i społecznościowych. Zapoznają się również ze specyfiką Uniwersytetu jako środowiska uczenia się (i swojej roli: studenta), poznają mechanizmy funkcjonowania i pracy w grupie, skutecznego komunikowania się i przygotowywania warsztatowych zajęć edukacyjno-integracyjnych. Będą uczestniczyć w procesie przygotowania, a więc wykorzystywania w praktyce wiedzy w zakresie tworzenia, realizacji i ewaluacji małych projektów edukacyjno-integracyjnych.

Literatura:

Adler B.A., Rosenfeld L.B, Proctor II R.F, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2018

Łaguna A., Kozak A., Metody prowadzenia szkoleń, Sopot 2015

Nęcka E., Trening twórczości, Sopot 2019

Silberman N., Biech E., Metody aktywizujące w szkoleniach, Warszawa 2016

Materiały własne

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

- student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu konstruowania skutecznych, wykorzystujących aktywne techniki uczenia się projektów edukacyjno-integracyjnych

- umie rozpoznać i zidentyfikować podstawowe wymiary oddziaływania edukacyjno-integracyjnego (zasoby, potencjał własny i grupy, projekt edukacyjny, komunikacja i relacje grupowe)

- zna podstawowe zasady kultury akademickiej i funkcjonowania w roli studenta na uniwersytecie

- posiada wiedzę na temat wybranych skutecznych technik i narzędzi komunikowania się, pracy z grupą, tworzenia projektów

- zna wybrane przykłady udanych działań/projektów edukacyjno-integracyjnych

w zakresie umiejętności:

- student/ka potrafi dostrzegać własne oraz (na podstawowym poziomie) grupowe zasoby i potencjały

- umie odszukać, wypełnić i zinterpretować (na podstawowym poziomie) testy identyfikujące mocne strony/zalety/talenty

- potrafi skonstruować na podstawowym poziomie projekt edukacyjno-integracyjny

- potrafi przeprowadzić wybrane ćwiczenia integracyjne i pobudzające zaangażowanie

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- student/ka docenia znaczenie aktywnych metod pracy w integrowaniu i ujawnianiu potencjału osób i grup

- rozumie i docenia wartości kultury uczenia się w środowisku uniwersyteckim

- odczuwa w praktyce siłę współdziałania

- docenia kompetencje zespołowej i międzyzespołowej współpracy

- potrafi zaangażować innych do działania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe odbywa się na podstawie:

 obecności

 systematycznej aktywności na zajęciach

 przygotowania krótkiego projektu edukacyjno-integracyjnego (na zaakceptowany przez prowadzącego temat)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)