Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1WSTd
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo - stanowienie, stosowanie, przestrzeganie. Państwo funkcje, cechy, ustrój RP, sposoby sprawowania władzy.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie systematycznej wiedzy z zakresu prawoznawstwa, zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawnymi, specjalistycznym słownictwem.

Ćwiczenia służą omawianiu konstrukcji prawnych oraz struktury organów władzy publicznej.

Forma pracy studenta:

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć 20

Przygotowanie prezentacji/projektu 20

Przygotowanie się do egzaminu/ zaliczenia 20

Liczba godzin ogółem 120

Literatura:

T. Przesławski, Wybrane zagadnienia prawoznawstwa. Szkice z propedeutyki prawa, Warszawa 2018

T. Chauvin, T. Stawacki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009,

S. Ehrlich, Norma, grupa, organizacja, Warszawa 1998,

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

mają podstawową wiedzę o naukach prawnych

umieją prezentować różne rodzaje organów państwowych w ramach trójpodziału władzy

mają podstawową wiedzę o istocie i treści norm prawnych, moralnych, etycznych organizujących działanie instytucji społecznych

potrafią wykorzystywać podstawową wiedzę do opisania roli prawa w społeczeństwie

potrafią analizować społeczne konsekwencje wynikające z wad systemu prawnego

potrafią charakteryzować założenia, cele i sposoby działania rozmaitych podmiotów kontroli społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach w formie dyskusji oraz przygotowywane prezentacje

Egzamin końcowy przeprowadzany w następujących formach:

Egzamin pisemny –test zamknięty jednokrotnego wyboru

bądź

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Przesławski
Prowadzący grup: Tomasz Przesławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)