Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-DSWd
Kod Erasmus / ISCED: 05.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

podstawy psychologii i pedagogiki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych ma służyć poznaniu metodologii stawiania poprawnych diagnoz na użytek opieki, wychowania i terapii. Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy jednostek i środowisk wychowawczych, takich jak rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, społeczność lokalna. Przedmiot przygotowuje do umiejętnego posługiwania się istniejącymi narzędziami badawczymi. Ponadto student poznaje zasady konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz interpretowania uzyskiwanych wyników.

Pełny opis:

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych ma służyć poznaniu metodologii stawiania poprawnych diagnoz na użytek opieki, wychowania i terapii. Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy jednostek i środowisk wychowawczych, takich jak rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, społeczność lokalna. Przedmiot przygotowuje do umiejętnego posługiwania się istniejącymi narzędziami badawczymi. Ponadto student poznaje zasady konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz interpretowania uzyskiwanych wyników.

W części wstępnej zostaną przedstawione zakresy pojęciowe: diagnoza, diagnostyka, proces diagnozowania. Następnie podejmowane będą problemy dotyczące człowieka jako przedmiotu i podmiotu diagnozy indywidualnej oraz społecznej. Dyskusja wokół zagadnienia: jednostka i środowisko – interakcje oraz interferencje. W dalszej części omówione i zaprezentowane będą etapy diagnozy oraz podstawowe techniki diagnostyczne. Założenia teoretyczne, modele metodyczne, wybór i zastosowanie narzędzi diagnozy behawioralnej, interakcyjnej, wielowymiarowej. Etapy konstruowania rzetelnego i trafnego narzędzia diagnostycznego (m.in. budowa i zastosowanie Skali Nieprzystosowania Społecznego L. Pytki) Kolejne omawiane kwestie to profesjonalne działania w obszarze diagnozy i pracy socjalno-wychowaczej z rodziną dysfunkcyjną oraz diagnoza sytuacji społecznej dziecka w grupie rówieśniczej. Uwzględniony będzie pomiar klimatu społecznego instytucji wychowawczych, opiekuńczych i korekcyjnych. Podsumowanie będzie określenie i wskazanie związków diagnozy z ewaluacją.

Literatura:

Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, (red.) Ostrowska K., Libiszowska-Żółtkowska M., Warszawa 2008.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogiczny, Warszawa 2008.

Pedagogika społeczna, (red.) Pilch T., Lepalczyk I., Warszawa 1995.

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2001.

Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, (red.) Iwaniec D., Szmagalski J., Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

Wiedza

─ definiuje podstawowe pojęcia z zakresu procesu diagnozowania;

─ identyfikuje wybrane zaburzenia;

─ określa kryteria prawidłowo przeprowadzonego procesu diagnozowania.

Umiejętności

─ przeprowadza wieloaspektową analizę i interpretację wybranego stanu rzeczy dotyczącego funkcjonowania jednostek, grup, instytucji, środowisk wychowawczych i lokalnych;

─ przewiduje tendencje rozwojowe wybranego zaburzenia;

─ projektuje odpowiednie oddziaływanie profilaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne czy resocjalizacyjne na podstawie znajomości ogólnych prawidłowości metodologicznych i teoretycznych.

Kompetencje społeczne

─ argumentuje i weryfikuje działania diagnostyczne w zależności od zmieniających się uwarunkowań endo - i egzogennych;

─ planuje pracę samodzielnie lub w zespole nad wyznaczonym zadaniem;

─ postępuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, końcowe zaliczenie pisemne, kontrola obecności.

wiedza

─ zaliczenie pisemne na ocenę;

─ poziom opanowania materiału do przygotowania na każde zajęcia.

umiejętności

─ zaliczenie pisemne na ocenę;

─ praca w grupach (m.in. przygotowanie diagnozy i prezentacji, odgrywanie ról);

─ aktywność na zajęciach.

kompetencje społeczne

─ zaliczenie pisemne na ocenę

─ ocena funkcjonowania w symulowanych fragmentach procesu diagnozowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gardian-Miałkowska
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)