Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauczania resocjalizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PNRz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauczania resocjalizującego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii ogólnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dydaktyka i ortodydaktyka jako subdyscypliny pedagogiczne. Rola kształcenia w procesie resocjalizacji. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami zachowania w Polsce. Idea szkolnictwa alternatywnego. Po co i jak uczyć w resocjalizacji? Podstawowe modele nauczania: kognitywizm i behawioryzm. Nowy paradygmat nauczania – konstruktywizm. Model aktywnej edukacji. Zasady nauczania resocjalizacyjnego. Metodyka pracy nauczyciela- organizacja procesu nauczania, metody nauczania, ocenianie. Rola ucznia i nauczyciela. TOC [theory of constraints]– narzędzie myślowe w edukacji specjalnej.

Pełny opis:

Dydaktyka i ortodydaktyka jako subdyscypliny pedagogiczne. Rola kształcenia w procesie resocjalizacji- poziom wykształcenia predyktor losów życiowych jednostki. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami zachowania w Polsce – specyfika systemu dydaktycznego w resocjalizacji. Idea szkolnictwa alternatywnego oraz interwencje dydaktyczne w szkole masowej –nauka domowa, wieczorowa, szkoły środowiskowe, kursy, kształcenie zawodowe, programy wzajemnej pomocy w szkole masowej, koleżeńskie sieci wsparcia itd. Po co i jak uczyć w resocjalizacji? Podstawowe modele nauczania: kognitywizm i behawioryzm. Nowy paradygmat nauczania – konstruktywizm. Model aktywnej edukacji – dialog, uczenie się przez doświadczanie. Zasady nauczania resocjalizacyjnego. Metodyka pracy nauczyciela- organizacja procesu nauczania, metody nauczania, ocenianie. Rola ucznia i nauczyciela. TOC [theory of constraints]– narzędzie myślowe w edukacji specjalnej.

Literatura:

1. A. Szecówka – Kształcenie resocjalizujące w: Resocjalizacja, red. B.Urban i J.M.Stanik, t.1, 2007

2. R. Arends - Uczymy się nauczać, 1994

3. B. Niemirko _ Między oceną szkolną a dydaktyką, 1991

4. B.Gołębniak – Uczenie metodą projektów, 2002

5. .McWhirter, B.T.McWhirter ….-Zagrożona młodzież, 2001, roz.15

6. B. Śliwierski [red.] – Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t.1, 2006, Roz.4.

7. I. Dąbrowska-Jabłońska – Terapia trudności w uczeniu się w: I. Dąbrowska-Jabłońska [red.] – Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy zajęć w zakresie:

a. wiedzy:

• definiują podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej i ortodydaktyki resocjalizacyjnej

• wskazują założenia modeli edukacyjnych

• rozróżniają podstawowe metody nauczania

b. umiejętności

• dokonują prawidłowej analizy podstawowych modeli edukacyjnych

• formułują cele kształcenia i nauczania specjalnego

c. kompetencji

• przedstawiają swoje zdanie na temat roli kształcenia w procesie resocjalizacji

• umieją współpracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, prezentacja na wskazany temat [problem] przygotowana i wygłoszona przez 2-3 osobowy zespół, zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)