Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1DZSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dynamika zmian społeczeństwa polskiego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe kompetencje z zakresu nauk społecznych, znajomość podstaw socjologii.

Skrócony opis:

Ten ważny na poziomie studiów magisterskich przedmiot ma w istocie charakter ogólny i jako taki przygotowuje Studentów do korzystania z innych, sprofilowanych już bardziej szczegółowo, zajęć. Ma dawać charakterystykę współczesnego, polskiego społeczeństwa w perspektywie jego przemian. Jako narzędzie analiz jest wykorzystany paradygmat zmiany społecznej, co pozwala wydobyć charakterystykę naszego społeczeństwa jako rzeczywistości dynamicznej.

Pełny opis:

Ten ważny na poziomie studiów magisterskich przedmiot ma w istocie charakter ogólny i jako taki przygotowuje Studentów do korzystania z innych, sprofilowanych już bardziej szczegółowo, zajęć. Ma dawać charakterystykę współczesnego, polskiego społeczeństwa w perspektywie jego przemian. Jako narzędzie analiz jest wykorzystany paradygmat zmiany społecznej, co pozwala wydobyć charakterystykę naszego społeczeństwa jako rzeczywistości dynamicznej. Jak narzędziem analiz staje się paradygmat zmiany, tak jej przedmiotem wybrane instytucje (zwłaszcza te, których dobre rozpoznanie jest nieodzowne dla sylwetki absolwenta IPSiR-u, jak rodzina, środowisko lokalne i zawodowe) oraz wybrane wartości (zwłaszcza te, których znajomość potrzebna jest absolwentowi IPSiR-u, a to wartości z obszaru kultury, religii i moralności). Od strony metodologicznej wykład ma charakter jednoznacznie socjologiczny.

Przewiduje się omówienie następujących zagadnień:

1.Człowiek w społeczeństwie – trudne bycie z innymi

2.Zmiana społeczna – fenomen życia zbiorowego i paradygmat współczesnej socjologii

3.Człowiek uwikłany – instytucjonalizacja współczesnego świata

4.Środowiska życia w sytuacji zmiany – rodzina, środowisko lokalne, środowisko zawodowe

5.Faktory zmian – wychowanie i edukacja. Przemiany instytucji wychowawczych i edukacyjnych

6.Kultura i jej przemiany - od kultury ludowej do kultury medialnej

7.Religijność – co się dzieje z Polakami

Literatura:

Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009.

Błaszczyk K., Szkoła wobec zmian (1999-2003), Toruń 2007.

Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, red. E. Okońska i K. Stachewicz, Poznań 2009.

Edukacja w cywilizacji XXI wieku, red. A. Buchner-Jeziorska i M. Sroczyńska, Kielce 2005.

Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007.

Kiciński K., Wizje szkoły w społeczeństwie posttotalitarnym, Warszawa 1993.

Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2002.

Kwak A., Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994.

Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004.

Oblicze współczesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Kraków 2003.

Paluch A. K., Konflikt, modernizacja i zmiana społeczna. Analiza i krytyka teorii funkcjonalnej, Warszawa 1976.

Potocki A., Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2007.

Rozumienie zmian społecznych, red. E. Hałas, Lublin 2001.

Socjologia życia religijnego w Polsce, Warszawa 2009.

Społeczeństwo polskie w procesie zmian, red. U. Bejma, Warszawa 2008.

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2009.

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000.

Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

1) Ma pogłębioną wiedzę o dynamice przemian polskiego społeczeństwa; rozumie te przemiany, ale także własne w nich, podmiotowe usytuowanie.

2) Ma pogłębioną wiedzę o dynamice relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, o ich przemianach oraz konsekwencjach tych przemian dla życia jednostek i grup.

3) Ma pogłębioną wiedzę socjologiczną o zjawiskach w życiu zbiorowym identyfikowanych jako wymagające rozwiązania problemy społeczne.

4) Potrafi analizować społeczne konsekwencje zagrożeń wypływających z różnorakich deficytów w funkcjonowaniu instytucji społecznych różnego typu.

5) Potrafi diagnozować dynamikę zjawisk wymagających interwencji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie efektów kształcenia służy egzamin; w zależności od liczby studentów ustny lub pisemny. Zakres ogólny egzaminu jest przedstawiany Studentom na początku kursu; zakres szczegółowy (zagadnienia egzaminacyjne) przed jego zakończeniem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)