Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analizy statystycznej SPSS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1MASz
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody analizy statystycznej SPSS
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy statystyki i znajomość komputera

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach empirycznych. Obok opisu jednowymiarowego studenci poznają podstawy analizy współzależności zmiennych mierzalnych oraz rangowych. Zajęcia obejmują zagadnienia estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotez, Szczególną uwagę przywiązuję się do właściwej kwalifikacji badań, zmiennych statystycznych oraz interpretacji wyników.

Pełny opis:

Tematy omawiane na zajęciach:

1. Badania statystyczne, źródła danych, klasyfikacja danych i zmiennych statystycznych

2. Podstawowe schematy losowania

3. Graficzna i tabelaryczna prezentacja danych

4. Analiza dynamiki i struktury

5. Rozkład statystyczny i jego charakterystyki

6. Jednowymiarowy opis statystyczny (miary przeciętne, dyspersji, asymetrii)

7. Standaryzacja, własności i zastosowanie

8. Analiza współzależności zmiennych

9. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona i jego własności

10. Model regresji liniowej, estymacja parametrów, wskaźniki oceny

11. Korelacja rangowa

12. Rozkład normalny, własności i zastosowanie

13. Weryfikacja hipotez statystycznych

14. Weryfikacja hipotez dla średniej i różnicy między średnimi

15.Testowanie hipotezy dla wskaźnika struktury i różnicy między wskaźnikami struktury.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004

Blalock H. M., Statystyka dla socjologów, PWN Warszawa 1975

Ferguson G., Takane Y., Analiza Statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN 1997

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.

Sobczyk M., Statystyka, PWN 1995 (i późniejsze).

Zasoby internetowe, w tym polskie i europejskie serwisy statystyczne GUS, EUROSTAT

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają metody jednowymiarowej analizy statystycznej.

2. Analizują współzależność zmiennych.

3. Znają i stosują metody analizy struktury i dynamiki zjawisk masowych.

4. Porównują ilościowe charakterystyki zbiorowości.

5. Identyfikują istotne związki współzależności zmiennych ilościowych i rangowych.

6. Interpretują współzależności zmiennych

7. Umieją współpracować w zespole i analizować statystyczne charakterystyki zjawisk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – obejmuje przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach

2. Prezentacja ilustrująca zastosowanie metod statystycznych do analizy zjawisk społecznych

3. Test zaliczeniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)