Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RES2-1DRd
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę diagnozy w procesie resocjalizacji, w tym przekazanie wiedzy na temat specyfiki procesu diagnozowania i interpretacji wyników badań diagnostycznych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami diagnostycznymi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników ze specyfiką diagnozy resocjalizacyjnej, jej funkcjami, przedmiotem, cechami i kryteriami oceny. Punktem wyjścia jest omówienie zagadnień diagnostycznych związanych z podstawowymi kategoriami zaburzeń, m.in. nieprzystosowaniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, wykolejeniem społecznym, zaburzeniami zachowania, osobowością antyspołeczną. Student w trakcie zajęć poznaje modele diagnozy resocjalizacyjnej, zasady etyczne w trakcie procesu diagnozowania, przykładowe metody, techniki i narzędzia diagnostyczne oraz podstawowe wymagania stawiane narzędziom diagnostycznym. Ponadto na zajęciach kładziony jest nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności diagnostycznych, w tym umiejętności posługiwania się narzędziami w praktyce, interpretacji wyników badania diagnostycznego.

Nakład pracy studenta/tki:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć – 30

- przygotowanie do zaliczenia – 30

- przygotowanie do egzaminu – 30

Razem: 120 godz.

Literatura:

Hornowska, E. (2018). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS

Stanik, J.M. (2007). Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja. T. I. Warszawa

Wysocka, E. (2019). Diagnoza pozytywna w resocjalizacji: warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wysocka, E. (2015). Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy

• zna podstawowe kategorie społecznych zagrożeń takich, jak: nieprzystosowanie społeczne, zaburzenia przystosowania społecznego, wykolejenie społeczne, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania, osobowość antyspołeczna, które są przedmiotem oddziaływań zapobiegawczych i naprawczych

• zna podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie resocjalizacji oraz zasady ich konstrukcji

• zna i rozumie dylematy i zasady etyczne w diagnozie resocjalizacyjnej

w sferze umiejętności:

• potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę diagnostyczną do identyfikowania, interpretowania oraz wyjaśniania złożonych zjawisk i problemów społecznych

• potrafi wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia diagnostyczne do prawidłowego wykonania zadań związanych z diagnozą i prognozą

w sferze kompetencji społecznych:

• jest gotów/gotowa do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej w procesie diagnozy

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

1. Egzamin pisemny (test)

2. Projekt indywidualny

3. Obecność na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)