Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RES2-1RŚOz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w środowisku otwartym
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat form resocjalizacji w środowisku otwartym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zawodu kuratora sądowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Pełny opis:

Punktem wyjścia jest analiza negatywnych skutków izolacji więziennej oraz rozwiązań alternatywnych dla form resocjalizacji w środowisku zamkniętym. Omówione zostaną współczesne trendy w resocjalizacji w środowisku otwartym, a także ich efekt w postaci konkretnych zapisów legislacyjnych. Rodzaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym przedstawiane są na tle faktycznych problemów związanych z ich wykonywaniem i stosowaniem, w tym szczególny akcent dotyczy wykonywania dozoru i nadzoru przez kuratorów sądowych. Omówione będą także środki o charakterze terapeutycznym, system dozoru elektronicznego (SDE) oraz problem mediacji w sprawach karnych. Przedmiotem dyskusji i ocen będą również współczesne oferty społeczności lokalnych adresowane dla osób naruszających porządek prawny oraz systemy doradztwa w sytuacjach kryzysowych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych, oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

Nakład pracy studenta/tki:

- godziny zorganizowane – 20

- przygotowanie do zajęć – 35

- przygotowanie do zaliczenia – 35

Razem: 90 godz.

Literatura:

Bachmat, P., Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Drapała, K., Gruszczyńska, B., Kulma, R., Marczewski, M., Ostaszewski, P., Więcek-Durańska, A., Wójcik, D. (2010), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bałandynowicz, A. (2011), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa, Wolters Kluwer Sp. z o.o.

Bałandynowicz, A. (1996), Probacja. Wychowanie do wolności. Wydawnictwo Primum.

Skowroński, B. (2018), Probacja. Teoria i metodyka. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• rozumie formalną i nieformalną kontrolę przestępczości, prawne granice tej kontroli oraz działanie wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania systemu kurateli sądowej

• zna kluczowe pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, a także prawa rodzinnego, a ponadto wolnościowe środki karne od strony prawnej i praktycznej

• zna w zaawansowanym stopniu formy profesjonalnych oddziaływań właściwych dla resocjalizacji

w sferze umiejętności:

• potrafi ocenić prawne i faktyczne możliwości postępowania ze skazanym w warunkach kary nieizolacyjnej

• potrafi weryfikować zasadność i adekwatność stosowania interwencji do rozwiązywania problemów indywidualnych i społecznych

w sferze kompetencji społecznych:

• jest gotów(owa) do stosowania innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania oraz działania zespołowego w danym sektorze polityki kryminalnej

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach

2. Projekt indywidualny

3. Test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)