Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kara pozbawienia wolności jako zjawisko prawne, socjologiczne i psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-KPWd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kara pozbawienia wolności jako zjawisko prawne, socjologiczne i psychologiczne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość polskiego prawa karnego i karnego wykonawczego w podstawowym zakresie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru literatury naukowej i materiału badawczego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium są interdyscyplinarne aspekty kary pozbawienia wolności w Polsce – jako instytucji prawnej, zjawiska socjologicznego, kryminologczno-penologicznego i psychologicznego.

Podczas seminarium ostanie omówiona specyfika tej izolacyjnej kary, uzasadnienie jej orzekania i sposób wykonywania, jak również cele jej wykonywania. Studenci poznają instytucję więzienia oraz dwóch jego społeczności: skazanych i funkcjonariuszy. Zapoznają się z podstawową literaturą naukową dotyczącą omawianej problematyki.

W trakcie seminarium odbędą się zajęcia poświęcone pisaniu pracy licencjackiej: omówienie celu i konspektu pracy, prowadzenie przeglądu piśmiennictwa, pracy w bibliotece i z literaturą (gdzie, co i jak szukać), struktury pracy oraz jak z sukcesem napisać pracę. Omówimy także kwestie estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy.

Literatura:

Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, aktualne komentarze do obydwu ustaw, literatura wskazana przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają i opisują instytucję więzienia oraz mają rozszerzoną wiedzę na temat instytucji prawnych i faktów społecznych i psychologicznych w kontekście uwięzienia.

2. Mają wiedzę o przestępcach-więźniach, poznają mechanizmy ich działania, sposoby racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości.

3. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny prawa karnego i karnego wykonawczego.

4. Znają zasady prawidłowego redagowania prac naukowych.

5. Znają problematykę prawa autorskiego w odniesieniu do pracy licencjackiej.

6. Potrafią analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów.

7. Potrafią analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować proces wykonywania kary w oparciu o adekwatnie dobraną teorię.

7. Umieją przygotować opracowanie na temat związany z wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas seminarium – udział w dyskusji nad projektami prac seminarzystów.

Postępy w konceptualizacji przedmiotu i struktury pracy.

Kryteria oceniania:

a) Wiedza studenta prezentowana w kolejnych etapach pracy dyplomowej, sposób uzasadnienia tematyki pracy i trafnego doboru oraz krytycznej analizy perspektyw i koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy.

b) Umiejętności wykazane w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy dyplomowej odnoszące się do doboru literatury przedmiotu, sformułowania tez pracy i metod ich weryfikacji, zgromadzenia materiału badawczego oraz analizy wyników badań własnych.

c) Umiejętności naukowego argumentowania wykazane w dyskusji prowadzonej na seminarium wokół tez i metod ich uzasadniania zawartych w pracach innych seminarzystów.

d) Kompetencje świadczące o przygotowaniu i gotowości do profesjonalnej, etycznej i skutecznej realizacji zadań zawodowych wykazane przez studenta w aktywnym uczestnictwie w zajęciach, w tym w procesie konceptualizowania przedmiotu i struktury pracy dyplomowej oraz przygotowaniu studenta do udziału w dyskusjach nad projektami badawczymi innych seminarzystów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)