Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jaki obywatel: Dobry? Wolny? Zorganizowany?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-JOz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jaki obywatel: Dobry? Wolny? Zorganizowany?
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria magisterskie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest opieka nad studentami w doskonaleniu przez nich warsztatu naukowego, podejmowaniu i realizacji badań empirycznych, prowadzeniu samodzielnych studiów literaturowych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej. Pierwszy semestr seminarium magisterskiego na I roku ma się zakończyć wybraniem i ustalonego z promotorem, tematu pracy magisterskiej, a także zgromadzeniem literatury przedmiotu. W semestrze letnim studenci opracowują część teoretyczną pracy – sukcesywnie przygotowują jej fragmenty, które referują na zajęciach

Pełny opis:

Problematyka moralności

istota wartości i norm, sposoby istnienia i poznawania wartości; psychologiczne, socjologiczne i kulturowe definicje wartości i norm; etyka a nauka o moralności; prekursorzy socjologicznych badań moralności; pojęcie moralności: koncepcje formalne; moralność jako fakt społeczny (ujęcie materialne przedmiotu); etos jako wyznacznik stylu życia (geneza i ewolucja): społeczne zróżnicowanie etosu; etos arystokratyczny, mieszczański, chłopski i robotniczy; społeczne uwarunkowania moralności; moralność jako czynnik warunkujący zjawiska społeczne; moralność: środowiskowa, zawodowa, etyka biznesu, etyka służb społecznych i życia publicznego; orientacje moralne: prospołeczna, godnościowa, tabuistyczna; instytucjonalne i środowiskowe modele zjawisk moralnych; typologie systemów wartości i norm moralnych; metodologiczne problemy w badaniach wartości społecznych i norm moralnych.

Społeczeństwo obywatelskie

liberalizm i neoliberalizm, Katolicka Nauka Społeczna, typy demokracji (demokracja bezpośrednia, przedstawicielska, demokracja lokalna), relacja: władze państwowe – samorząd terytorialny, samorząd terytorialny w państwie unitarnym, modele samorządu lokalnego, podejście partycypacyjne, elity lokalne, elity samorządowe, mechanizmy rekrutacji do ról w samorządzie, społeczne definiowanie problemów lokalnych, mechanizmy procesów decyzyjnych w na szczeblu gminnym, konflikty, społeczeństwo obywatelskie jako trzeci sektor: organizacje pozarządowe, instytucje dialogu obywatelskiego, ruchy obywatelskie.

Literatura:

Indywidualny dobór literatury, związany z wybranym i realizowanym tematem pracy magisterskiej oraz przyjętą metodologią badań.

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy: ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie,

- zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych ,

-w zakresie umiejętności: potrafi samodzielnie pozyskiwać dane potrzebne na potrzeby swojej pracy,

-projektuje i realizuje własne projekty badawcze,

- w zakresie kompetencji: jest zdolny do funkcjonowania w grupach i zespołach

- jest świadomy standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na koniec roku student zobowiązany jest przedłożyć prowadzącemu pierwszą część pracy magisterskiej, która powstaje sukcesywnie przez 2 semestry. Prowadzący na bieżąco kontroluje i konsultuje cząstkowe efekty pracy, udziela wskazówek co dalszych etapów pisania pracy.

1. systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych

- kryterium oceny na podstawie analizy uczestnictwa studenta w zajęciach zakres posiadanej przez niego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

2. systematyczna ocena postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej dokonywana przez prowadzącego

- kryterium oceny na podstawie analizy pracy dyplomowej zakres posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Ocenie podlegają:

- wiedza studenta ujawniona w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy magisterskiej (uzasadnienia i wybór tematyki pracy, dobór i znajomość literatury przedmiotu, znajomość koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy;

- umiejętności wykazane w trakcie pracy koncepcyjnej i poszukiwaniu własnych rozwiązań badawczo – warsztatowych; systematyczność i dociekliwość badawcza; umiejętność naukowego argumentowania, precyzyjnego formułowania swoich myśli w mowie i na piśmie, krytyczna postawa wobec własnych dokonań.

- kompetencje społeczne studenta: aktywne uczestnictwo w zajęciach, w dyskusjach nad projektami badawczymi uczestników seminarium, skuteczna realizacja założonych celów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misztal
Prowadzący grup: Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)