Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne, polityka penitencjarna, bezpieczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-PPBz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, polityka penitencjarna, bezpieczeństwo
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria magisterskie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy nauk społecznych i metodologię badań oraz poznać literaturę przedmiotu w zależności od wybranego prze siebie tematu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie obejmuje problematykę szeroko rozumianego prawa karnego, sprawy polityki penitencjarnej oraz różne obszary bezpieczeństwa odnoszące się do administracji służb zmilitaryzowanych oraz zarządzania aktywnością obywateli w szczególności osób pozbawionych wolności.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie uczestników do napisania pracy magisterskiej, w szczególności z zakresu tematyki odpowiedzialności karnej, prawa i polityki penitencjarnej, oraz różnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze indywidulanym i zbiorowym.

Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny w konsultacji z prowadzącym zajęcia seminaryjne, związany z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz z metodologią badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza: poznanie metodologii nauk prawnych do przygotowania pracy magisterskiej, poznanie literatury odnoszącej się do tematu pracy magisterskiej.

Umiejętność: uzyskanie umiejętności napisania samodzielnie pracy magisterskiej, samodzielnego poszukiwania i analizowania literatury niezbędnej do analizowania problemu oraz aktów normatywnych.

Kompetencje społeczne. Uświadomienie wartości jaką stanowi rzetelność w pracy badawczej, oraz zwrócenie uwagi na etyczny wymiar prowadzonych prac.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny w semestrze 1,2,3 jest aktywny udział w spotkaniach seminaryjnych, przedstawianie wyznaczonych referatów, uczestniczenie w dyskusji, natomiast w semestrze 4 złożenie pracy magisterskiej.

Bilans pracy własnej studenta

- udział w zajęciach seminaryjnych – 80 godz.

- przygotowanie własnych wystąpień – 40 godz.

- kwerenda i zapoznanie się z literaturą – 200 godz.

- przygotowanie i przeprowadzenie badań – 120 godz.

- analiza wyników badania – 40 godz.

RAZEM+ 480 godzin

16

- przygotowanie i napisanie pracy magisterskiej – 480 godz.

RAZEM = 480 godzin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Przesławski
Prowadzący grup: Tomasz Przesławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)