Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby społeczne - (re)integracja społeczna i zawodowa - innowacje społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-SSRd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Służby społeczne - (re)integracja społeczna i zawodowa - innowacje społeczne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, podejmowaniu badań empirycznych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wspieranie studentów w samodzielnym zaprojektowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego lub badawczo-wdrożeniowego i przygotowaniu na tej podstawie pracy magisterskiej. Jego przedmiot może dotyczyć problematyki:

• służb społecznych: ich funkcjonowania (metody, organizacja, instytucjonalizacja) oraz zjawisk rodzących zapotrzebowanie na ich interwencje;

• (re)integracji społecznej i zawodowej: stosowanych strategii ( w szczególności aktywizujących) i rozwiązań instytucjonalnych oraz mechanizmów/czynników marginalizacji społecznej i zawodowej;

• innowacji społecznych w obszarze służb społecznych i (re)integracji społecznej i zawodowej.

Szczegółowa tematyka prac i w związku z tym zajęć zależeć będzie od indywidualnych zainteresowań studentów.

Zakłada się, że zajęcie przebiegać będą dwoma nurtami: grupowych zajęć seminaryjnych poświęconych teoretycznym, praktycznym i metodologicznym aspektom problemów poruszanych w pracach studentów oraz indywidualnych konsultacji.

Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badań.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy:

• posiada specjalistyczna wiedzę dotycząca przedmiotu i tematyki własnej pracy licencjackiej;

• zna zasady przygotowywania pracy magisterskiej;

• posiada wiedzę na temat procedury badawczej i standardów etycznych pracy naukowej;

• zna zasady ochrony własności intelektualnej i i prawa autorskiego

w zakresie umiejętności:

• potrafi sformułować temat pracy magisterskiej w sposób odpowiadający jej celom formalnym oraz możliwościom terminowego zakończenia;

• samodzielnie tworzy bibliografię przedmiotu swojej pracy, wyszukuje materiały źródłowe, porządkuje je i interpretuje;

• przygotowuje dla swoich badań warsztat metodologiczny, przeprowadza badania oraz analizuje i interpretuje uzyskane wyniki;

• formułuje wynikające z badań wnioski;

w zakresie kompetencji:

• jest świadomość znaczenia rzetelności i zasad etyki w pracy naukowej

• jest gotowy do podejmowania zadań naukowych i ich sprawnej i systematycznej realizacji

• docenia umiejętność pracy w grupie

• jest zdolny oddzielić prowadzenie dyskusji od własnych przekonań na dany temat

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych dokonywana przez prowadzącego

- kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie analizy uczestnictwa studenta w zajęciach zakres posiadanej przez niego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

2. systematyczna ocena postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej dokonywana przez prowadzącego

- kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie analizy pracy dyplomowej zakres posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Ocenie podlegają:

- wiedza studenta ujawniona w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy dyplomowej (uzasadnienia i wybór tematyki pracy, dobór i znajomość literatury przedmiotu, znajomość koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy.

- umiejętności wykazane w trakcie pracy koncepcyjnej i poszukiwaniu własnych rozwiązań badawczo – warsztatowych; umiejętność prezentowania swoich doświadczeń, systematyczność i dociekliwość badawcza; umiejętności naukowego argumentowania, precyzyjnego formułowania swoich myśli w mowie i na piśmie, krytyczna postawa wobec własnych dokonań, umiejętność pracy i dyskusji zespołowej.

- kompetencje społeczne wykazane przez studenta w aktywnym uczestnictwie w zajęciach, w dyskusjach nad projektami badawczymi innych seminarzystów, w skutecznej realizacji wytyczonych celów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaźmierczak
Prowadzący grup: Tomasz Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)