Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trendy i megatrendy w ponowoczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-TMPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trendy i megatrendy w ponowoczesności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Uczestnik powinien znać podstawy nauk społecznych i metodologię badań.

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje problematykę trendów i megatrendów pojawiających się w ponowoczesności. Odnoszą się one do kwestii społecznych, kulturowych i politycznych. Celem seminarium jest przygotowanie przez uczestników samodzielnej pracy magisterskiej spełniającej wymogi określone w programie studiów. W trakcie seminarium uczestnicy będą doskonalili warsztat naukowy i badawczy.

Pełny opis:

Problematyka seminarium zogniskowana jest na współczesnych trendach i megatrendach zachodzących w społeczeństwach. Ich przebieg będzie obejmował liczne wymiary w tym kulturowy, polityczny i ekonomiczny.

W trakcie seminarium studenci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania opracowań naukowych, projektowania i realizacji badań naukowych, a także formułowania problemów badawczych, hipotez. W ramach prac nad pracą magisterską studenci zaplanują i zrealizują badania naukowe.

Literatura:

Dobór literatury będzie miał charakter indywidualny poprzedzony konsultacjami z prowadzącą przy problematyki pracy.

Literatura wprowadzająca:

Kuncer A., in, Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Olsztyn 2018.

Eatwell R., Goodwin M., Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację, Katowice 2020.

Taylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, Kraków 2010.

Penn M.J., Zalesne, Mikrotrnedy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes, 2009.

Eagelton T., Koniec teorii, Warszawa 2012.

Jenkins H., Ford S., Green J., Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze, Łódź 2017.

Danecki B., Bartoszek A., Muzyczne preferencje a wrażliwość etyczna i światopogląd młodzieży, Warszawa 2020.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009.

Taibbi M., Nienawiść sp. z o.o. jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem, Warszawa 2020.

Alexander J.C., Znaczenia społeczne, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy w zakresie:

Wiedzy będą

– znali ujęcia teoretyczne odnoszące się do trendów i megatrendów społeczno-kulturowych

– znali ujęcia teoretyczne związane przemianami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi dokonującymi się we współczesnych społeczeństwach.

Umiejętności będą potrafili:

– przeprowadzić pogłębioną analizę procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz zachodzących zmian i pojawiających się tendencji w wymiarze światopoglądowym.

– pozyskiwać dane umożliwiające rzetelną analizę wybranego przez siebie problemu badawczego

– dokonać doboru źródeł oraz perspektywy teoretycznej adekwatnej do zakresu tematycznego pracy

– formułować problemy i hipotezy badawcze oraz zaplanować i zrealizować badania naukowe.

– samodzielnie napisać pracę magisterską.

Kompetencji społecznych będą

– rozumieli rolę rzetelnego prowadzenia badań naukowych oraz znaczenia standardów etycznych w procesie badawczym.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów dotyczących koncepcji pracy magisterskiej oraz zaplanowania i przeprowadzenia badań naukowych.

Semestr 1 – przygotowanie koncepcji pracy

Semestr II – przygotowanie I rozdziału pracy oraz założeń i sformułowanie problemów badawczych oraz hipotez do badań. Realizacja badań

Semestr III – przygotowanie rozdziału II i III pracy

Semestr IV – przygotowanie rozdziału IV pracy oraz ukończenie całej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stachowska
Prowadzący grup: Ewa Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)