Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00RPALZ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie problemów alkoholowych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć związanych z chorobą alkoholową, teorii wyjaśniających przyczyny uzależnienia i analiza podstawowych zaburzeń występujących w trakcie jej trwania. W trakcie konwersatorium omawiane są podstawowe metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu, jak i programy profilaktyki nawrotom. Przedstawione są sposoby świadczenia pomocy rodzinom alkoholików, ze szczególnym uwzględnieniem form pomocy rodzinie osoby uzależnionej.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z czterech części. Pierwsza poświęcona jest wyjaśnieniu istoty choroby alkoholowej, omówieniu kryteriów uzależnienia i podstawowej terminologii problematyki. Część druga obejmuje zapoznanie studentów z zaburzeniami psychicznymi (a także w mniejszym stopniu fizycznymi) występującymi w przebiegu choroby alkoholowej, m.in.: psychozą Korsakowa, otępieniem alkoholowym, paranoją alkoholową, majaczeniem alkoholowym, halucynozą alkoholową, stanami depresyjnymi i padaczką alkoholową. Część trzecia poświęcona jest omówieniu teorii wyjaśniających przyczyny nadużywania i uzależnienia od alkoholu, w tym: koncepcją F.M. Jedlinka, podejściem psychoanalitycznym, behawioralnym, omówieniu wpływu czynników biologicznych, zapoznaniu z modelem psycho – bio - społecznym J. Mellibrudy i in. Część ostatnia ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami leczenia osób dotkniętych chorobą alkoholową. Obejmuje krótkie przedstawienie historii lecznictwa odwykowego w Polsce, omówienie instytucji prowadzących detoksykację osób uzależnionych, działalności ruchów samopomocowych (w tym wspólnot Anonimowych Alkoholików, Al-Anon, Alateen, Alatot, DDA, Klubów Abstynenta), ruchów trzeźwościowych czy ruchów dzieci alkoholików. Ze względu na fakt, że alkoholizm jest chorobą całej rodziny, a nie jedynie osoby pijącej, omówione jest pojęcie i podstawowe objawy współuzaleznienia. Istotne miejsce w cyklu zajęć zajmuje Program Anonimowych Alkoholików, a także zastosowanie terapii profesjonalnej w leczeniu osób uzaleznionych od alkoholu.

Literatura:

Brown S., Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, Warszawa 1990

Kinney J., Leaton G., Zrozumieć alkohol, Warszawa 1996 (nieoblig.)

Robinson B. E., Rhoden L. J., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa 2000

Woronowicz B., Bez tajemnic. O uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2003 - frgmenty

Woronowicz B., Uzaleznienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009 - fragmenty

Alkoholizm i Narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa (wybrane numery)

Alcohol and Alcoholism, Oxford University Press (wybrane numery)

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/337-c-rogersa-podejscie-fenomenologiczne-a-uzaleznienie-od-alkoholu.html

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/342-charakterystyka-kobiet-wspoluzaleznionych.html

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-uzalenienie/1409-pulapka-wspoluzaleznienia-wanda-sztander.html

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/527-8222-atlantis-8221-i-aa-8211-szansa-na-resocjalizacje.html

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-uzalenienie/1410-dzieci-w-rodzinie-z-problemem-alkoholowym-wanda-sztander.html

Efekty uczenia się:

Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat choroby alkoholowej, potrafi wskazać jej przyczyny z perspektywy teorii i koncepcji bio-neurologicznych, psychologicznych i społecznych, jest w stanie wymienić i scharakteryzować podstawowe zaburzenia psychiczne do jakich dochodzi w trakcie rozwoju choroby alkoholowej, dysponuje podstawową wiedzą, na temat instytucjonalnych form pomocy świadczonej osobom uzależnionym od alkoholu jak i ich bliskim, potrafi wskazać istotę profesjonalnej jak i nieprofesjonalnej terapii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, spełnienie warunku obecności na zajęciach, egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hoffmann
Prowadzący grup: Beata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)