Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjourbanistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01AU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjourbanistyka
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot proponuje pogłębioną refleksję nad wartościami w mieście. Analizowane będą zarówno wartości ścierające się w przestrzeni miasta, jak i specyficzne postawy moralne jakie rodzi miasto.

Pełny opis:

Przedmiot proponuje pogłębioną refleksję nad wartościami w mieście. Analizowane będą zarówno wartości ścierające się w przestrzeni miasta, jak i specyficzne postawy moralne jakie rodzi miasto.

W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia związane z wartościami w architekturze i urbanistyce (np. architektura nazistowska, modernizm, socrealizm, Nowa Urbanistyka, architektura postmodernistyczna itd.).

Analizowane będą wizje miasta pod kątem wartości jakie leżą u ich podstaw. Uwadze zostaną poddane konflikty w przestrzeni miasta, analizowane i dyskutowane będą postawy aksjologiczne, które leżą u ich postaw.

Literatura:

B. Zevi, Architektura jako przestrzeń, w: Architecture and space, HorizonPress, New York

1957, tłum. Łukasz Stępnik

Le Corbusier, List do Charlesa L’Eplatteniera, w: W stronę architektury, Fundacja Centrum

Architektury, Warszawa 2012.

Le Corbusier, Architektura albo rewolucja, w: W stronę architektury, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012.

Miasto funkcjonalne. Ustalenia i postulaty IV Międzynarodowego Kongresu Architektury nowoczesnej (Karta Ateńska) 1933, w: H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego, Warszawa 1976.

L. Niemojewski, Podporządkowanie, w: Uczniowie Cieśli. Rozważania nad zawodem architekta, Warszawa 1948.

A. Speer, Wspomnienia, Warszawa 1990, rozdz. Kula ziemska.

F. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRLu, Kraków 2011, rozdz. Demiurg w pustce.

Z. Bauman, Obcy, w: Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2004.

Z. Bauman, Od mapowania przestrzeni do uprzestrzeniania miast, w: Globalizacja, PIW, Warszawa 2000

M. Lewicka, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012 (fragmenty)

J. Jacobs, Śródmieście jest dla ludzi, w: Chwała miasta, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

J. Jacobs, Śmierć i życie wielkich amerykańskich miast, Centrum Architektury 2014 (fragmenty)

L. Krier, Architektura wspólnoty, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2011.

Ch. Alexander, Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008 (fragmenty)

D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja, Bęc Zmiana, Warszawa 2012 (fragmenty)

P. Pluciński, Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy

http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/miejskie-rewolucje/

J. Holston, Obywatelstwo zbuntowanych, 2011.

L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa 2013 (fragmenty)

N. Keung, Toronto declered ‘sanctuary citi’ to non-status migrants, 2013 (dostęp on-line)

P. Marcuse, Rights in Cities and the Right to the City? (dostęp on-line)

R. A. Szymański, Sao Paulo: miasto bez reklam,

www.instytutobywatelski.pl/10543/komentarze/sao-paulo-miasto-bez-reklam

Papież Franciszek, Wyzwanie kultur miejskich, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, 2013

Karta Nowej Urbanistyki 2001, „Urbanista” nr 6, 2005.

Ł. Długowski, Niech odżyją nasze miasta, „Gazeta Wyborcza”, 11-12 maja 2013

J. Gehl, Życie między budynkami, Wydawnictwo Ram, Kraków 2009 (fragmenty)

F. Springer, Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, 2013 (fragmenty)

J. Mencwel, Miejski aktywisto, zrób to sam, http://publica.pl/teksty/miejski-aktywisto-zrob-to-sam-28527.html

J. Mencwel, Czy inny aktywizm miejski jest możliwy?, http://publica.pl/teksty/czy-inny-miejski-aktywizm-jest-mozliwy-27819.html

P. Filar, P. Kubicki (red), Miasto w działaniu, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2012/10/Miasto-w-dzialaniu.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student zna wybrane nurty architektury i urbanistyki i wymienia wartości jakie reprezentowały

• Student zna terminologię związaną z perspektywą aksjologiczną w badaniu miast

• Student zna aktualne spory dotyczące wartości w mieście

Umiejętności

• Student dostrzega podłoże aksjologiczne w sporach o miasto i potrafi je wskazać

• Student potrafi zanalizować wybrany konflikt miejski pod kątem sporu o wartości

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia dydaktyczne – 30

Przygotowanie się do zajęć: czytanie lektur - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Łączny nakład pracy studenta w godz. - 80

Kryteria oceniania:

- ocena ciągła (obecność na zajęciach, przygotowanie się do zajęć, aktywność na zajęciach)

- wynik egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Środoń
Prowadzący grup: Maria Środoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Środoń
Prowadzący grup: Maria Środoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)