Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia współczesności: teorie, metody, program badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10-AWTM
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia współczesności: teorie, metody, program badawczy
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład adresowany jest przede wszystkim do Studentów specjalizacji Antropologia Współczesności w ISNS, ale także do Studentów z innych kierunków, zainteresowanych teoretycznym i praktycznym ujęciem współczesnych zjawisk kulturowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z antropologią współczesności ze szczególnym naciskiem na stosowane w poszczególnych ośrodkach akademickich założenia i systemy pojęciowe. Podczas wykładu będą także omawiane kwestie praktyczne - jako przykład posłużą badania prowadzone przez zespół Katedry Metod Badania Kultury oraz związaną z nim Fundację Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawczą.

Pełny opis:

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z antropologią współczesności. Na kolejnych wykładach zostaną omówione przyczyny i warunki jej powstania w Polsce. Punkt wyjścia dla rozważań stanowić będzie Teoria Żywej Kultury Barbary Fatygi oraz jej źródła teoretyczne i praktyczne. Następnie rekonstrukcji zostaną poddane teorie kultury funkcjonujące w innych ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie. Będą wzięte pod uwagę źródła antropologii współczesności wynikające ze zwrotu postmodernistycznego, nowych przedmiotów zainteresowania badaczy kultury, w tym kulturoznawców i socjologów kultury.

Literatura:

1) Paweł Łuczeczko, Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce, Kraków 2006.

2) Barbara Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.

3) Barbara Fatyga, Słownik Teorii Żywej Kultury, http://ozkultura.pl/slownik-teorii-zywej-kultury

4) Wojciech Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998.

5) Zygmunt Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000/

6) Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

7) Janusz Mucha (red.), Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa 1999.

8) Andrzej Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa 1971, PWN.

9) Andrzej Siciński, Styl życia - problemy podstawowe i teoretyczne, (w:) tegoż (red.), „Styl życia. Koncepcje i propozycje”, Warszawa 1976, PWN.

10) Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Bogna Kietlińska (red.), Praktyki badawcze, Warszawa 2015.

źródło: http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/praktyki_badawcze.pdf

11) Anna Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa 1993, IFiS PAN.

12) Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, PWN.

13) Stanisław Pietraszko, Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne, 2012, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

14) Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970, PWN.

15) Michel Maffesoli, Czas plemion Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008, PWN.

16) Marek Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, w: Kultura i społeczeństwo, 2013, nr 1, ss. 29-67,

źródło: http://kis.czasopisma.pan.pl/images/data/kis/wydania/No_1_2013/kultura-2013-0003.pdf

17) Alfred Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1989, PWN

18) Czesław Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków 1992, UJ.

19) Czesław Robotycki, Antropologia kultury w Polsce – projekt urzeczywistniony, w: Lud, t.78, 1995, ss. 227-243.

20) Janusz Barański, Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków 2010, WUJ, ss. 43-67.

21) Marcin Brocki, O problemach z interdyscyplinarnością antropologii, w: Granice dyscyplinarne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn , s. 77-84.

22) Dariusz Czaja, Sygnatura i fragment: narracje antropologiczne, Kraków 2004, WUJ.

23) Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności, Kraków 2007, Universitas.

24) Waldemar Kuligowski, Defamiliatorzy, Poznań 2016, Wyd. Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć powinni:

- uzyskać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu antropologii współczesności;

- potrafić posługiwać się teoriami i pojęciami do samodzielnej interpretacji zjawisk kulturowych,

- potrafić łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie egzaminu ustnego. Podczas egzaminu oceniane są: wiedza zawarta w materiale wykładowym i w lekturach obowiązkowych; umiejętność krytycznej analizy poznanych pojęć i teorii, umiejętność ich zastosowania do analizy zjawisk kultury współczesnej.

Praktyki zawodowe:

Do tego przedmiotu nie są przewidziane praktyki zawodowe (są one w programie specjalizacji). Istnieje możliwość współpracy z naszym zespołem przy tworzeniu Wieloźródłowego Słownika Kultury oraz w realizowanych przez zespoły Katedry Metod Badania Kultury i Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza projektach badawczych, co pozwala sprawdzić zastosowania nabytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Kietlińska
Prowadzący grup: Bogna Kietlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Kietlińska
Prowadzący grup: Bogna Kietlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)