Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje w konfliktach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10MWKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje w konfliktach społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji "Negocjacje i mediacje" na studiach magisterskich

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz stworzenie możliwości rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia mediacji w konfliktach społecznych. W trakcie zajęć uczestnicy będą doskonalić warsztat pracy mediatora w obszarze sporów społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji wielostronnych, międzygrupowych). Przyjrzą się także roli mediacji społecznej we współczesnym świecie i potrzebom jej rozwoju.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz stworzenie możliwości rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia mediacji w konfliktach społecznych. W trakcie zajęć uczestnicy będą doskonalić warsztat pracy mediatora w obszarze sporów społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji wielostronnych, międzygrupowych). Przyjrzą się także roli mediacji społecznej we współczesnym świecie i potrzebom jej rozwoju.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, z uwzględnieniem symulacji realnych sytuacji spornych, studiów przypadków, ćwiczeń oraz pracy własnej uczestników. W trakcie zajęć uczestnicy analizować będą konflikty społeczne o różnym stopniu złożoności i intensywności oraz poznawać i doskonalić techniki pracy mediatora w konfliktach społecznych, m.in. w zakresie analizy pola sił (analizy interesariuszy), gromadzenia informacji i opracowywania strategii prowadzenia mediacji, zarządzania pracą w dużych grupach, analizy interesów i poszukiwania rozwiązań.

Literatura:

Dagmir Długosz, Jan Jakub Wygnański (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Partycypacja obywatelska w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (wersja elektroniczna) FRAGMENTY: rozdz. II, rozdz. IV-VIII oraz XI.

Participation Works! 21 techniques of community participation for the 21st century, New Economics Foundation & UK Community Participation Network (praca zbiorowa, 2008), Involve.

Coleman P., Konflikt trudno rozwiązywalny, w: Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Michałowska E., Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (31), 2008, str. 60-80.

Kuczyński P., O potrzebie dialogu obywatelskiego wokół elektrowni wiatrowych w Polsce (i potencjale ruchu społecznego), w:

Lewenstein B., Dudkiewicz M. (red.), Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, str. 171-184.

Moore Christopher, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer 2009, str. 395-427, 429-443.

Dzieniszewska-Naroska K., Proces komunikacji między grupami protestu a władzą lokalną na przykładzie referendów szkolnych, w:

Lewenstein B., Dudkiewicz M. (red.), Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. 158-170.

Arnstein S., A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, vol. 35 nr 4, 1969, ss. 216-224

Susskind Lawrence, McKearnan Sarah, Thomas-Larmer Jennifer (eds.) (1999), The Consensus Buidling Handbook, Sage (fragm)

Magdalena Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R., Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student:

- zna pojęcia demokracji deliberatywnej i demokracji uczestniczącej, partycypacji społecznej i obywatelskiej,

- zna mechanizmy powstawania i przebiegu konfliktów społecznych,

- potrafi zidentyfikować procesy zachodzące w konfliktach społecznych,

- potrafi dokonać diagnozy konfliktu społecznego, w tym zanalizować układ sił i interesów w konflikcie społecznym,

- potrafi zaplanować proces rozwiązywania konfliktu społecznego w sposób adekwatny dobierając metody oraz techniki pomocne na różnych etapach oraz w odniesieniu do różnych typów zagadnień problemowych,

- potrafi współpracować w zespole mediacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach praktycznych,

- egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)