Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje pozarządowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10OPRZE
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie w problematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarówno z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak i funkcjonowania sfery publicznej, w tym systemu usług społecznych. Omawiane są podstawowe teorie dotyczące rozwoju i funkcjonowania trzeciego sektora formułowane w naukach społecznych oraz podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji pozarządowych we współczesnej Polsce i polityki państwa wobec trzeciego sektora.

Pełny opis:

Wykład stanowi wprowadzenie w problematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych: zarówno z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak i funkcjonowania sfery publicznej, w tym systemu usług społecznych. Omawiane są podstawowe teorie dotyczące rozwoju i funkcjonowania trzeciego sektora formułowane w naukach społecznych, a także podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji pozarządowych we współczesnej Polsce i polityki państwa wobec trzeciego sektora. Problematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia: - Miejsce i rola organizacji pozarządowych w sferze publicznej: koncepcje ustrojowe i ideologiczne - nurt liberalny, konserwatywny, socjaldemokratyczny, komunitarystyczny. - Typy i formy zaangażowania obywatelskiego; typologie organizacji pozarządowych. - Trzeci sektor w naukach społecznych: współczesne teorie trzeciego sektora, kierunki badań, rozwój nauczania uniwersyteckiego. - Organizacje pozarządowe jako producenci i dostarczyciele dóbr : teoria zawodności rynku, teoria zawodności kontraktu, teoria zawodności rządu; teoria zawodności filantropii, koncepcja sektora ekonomii społecznej. - Typy relacji organizacji pozarządowych z sektorami: publicznym i komercyjnym: pomiędzy współdziałaniem i konkurencją; problemy etatyzacji i komercjalizacji organizacji non-profit. - Narodziny i rozwój trzeciego sektora w Europie i w Stanach Zjednoczonych; działalność charytatywna instytucji kościelnych; ruch firendly societies, ruch voluntary associations, ruch settelments, polska tradycja społecznikowska. - Nurty i kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach rozwiniętych i rozwijających się na przełomie XX i XXI w.; współczesny trzeci sektor w badaniach porównawczych. - Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych; kultura dotacji, kultura kontaktu, koncepcja third party government.- Prawne regulacje działalności pożytku publicznego (społecznego) powadzonej przez organizacje pozarządowe: Polska na tle porównawczym. - Rozwój działalności społecznej, filantropijnej i charytatywnej w Polsce: od Rzeczpospolitej Szlacheckiej do Trzeciej Rzeczpospolitej. - Trzeci sektor we współczesnej Polsce: dane statystyczne, wyniki badań, "portret socjologiczny", pola aktywności, potencjał, kondycja ekonomiczna. - Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku.

Literatura:

Lista lektur obowiązkowych dla studentów (do testu zaliczeniowego): J. Steven Ott (red.), "The Nature of the Nonprofit Sector", Westview Press, Bouldner 2001: Lester Salomon, "What is the Nonprofit Sector and Why Do We Have It?", s. 162-166; Dennis R. Young, "Government Failure Theory", s. 190-192; Dennis R. Young, "Contract Failure Theory", s. 193-196; Kirsten A. Gjonberg, "Markets, Politics, and Charity: Nonprofits in the Political Economy", s. 217-239; Dennis R. Young, "Third party government", s. 365-368. Annette Zimmer, Eckhard Priller (red.), "Future of Civil Society", Vs Verlag, Wiesbaden 2004: Annette Zimmer, "Civil Society Organizations in Central and Eastern European Countries: Introduction and Terminology", s. 11-21; Eckart Pankoke, Voluntary Associations and Civic Engagement: European Traditions, Discourses and Perspectives for Voluntary and Intermediary Networks, s. 57-76; Matthias Freise, Petr Pajas, Organizational and Legal Forms of Nonprofit Organizations in Central Europe, s. 129-146; Marek Rymsza, Annete Zimmer, Embeddedness of Nonprofit Organizations: Government-Nonprofit Relationships, s. 169-186. Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza (red.), "W stronę aktywnej polityki społecznej", ISP, Warszawa 2003: Sarah Kelly, "Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej", s. 33-38; Tomasz Michalak, Jerzy Wilkin, "Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne", s. 39-73; Ewa Leś, "Od filantropii do pomocniczości", Elipsa, Warszawa 2000, s. 33-71; 96-129. Marek Rymsza, "Problematyka trzeciego sektora w nauczaniu stosowanych nauk społecznych na uniwersytecie" (w:) Andrzej Juros (red.), "Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim - wyzwanie dla środowisk akademickich", LOS, Lublin 2002, s. 157-166. Piotr Gliński, "Style działań organizacji pozarządowych w Polsce: Grupy interesu czy pożytku publicznego?", Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 17-39. Kwartalnik "Trzeci Sektor" Jakub Wygnański, "PIT a filantropia", TS 2004, nr 1, s. 35-57; Ewa Leś, "Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje", TS 2005 nr 2, s. 36-44; Mike Aiken, "Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii społecznej", TS 2005 nr 2, s. 59-72; Agnieszka Rymsza, "Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną świetle doświadczeń amerykańskich", TS 2005, nr 3, s. 53-66; Grzegorz Makowski, "Zasady współpracy międzysektorowej w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, TS 2005, nr 3, s. 11-19; Marek Rymsza, "Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze", TS 2005/2006, nr 4, s. 2-12.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rymsza
Prowadzący grup: Marek Rymsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)