Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki obowiązkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PRAK
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki obowiązkowe
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych dla wykonywania zawodu socjologa. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych.

Zależnie od programu ścieżki specjalizacyjnej, student odbywa praktykę w formie „stażu” w wybranej przez siebie Instytucji/Firmie (model podstawowy) lub biorąc udział w badaniach społecznych realizowanych w ramach obozu naukowo-badawczego czy warsztatu badacza.

Pełny opis:

Szczegółowe cele praktyk:

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania metodologii badań społecznych,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• kształtowania umiejętności stosowania zasad etyki zawodowej.

Ramowy program praktyk, realizowanych w Instytucji/Firmie (dziale Instytucji /Firmy):

1. Poznanie struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, prowadzonej dokumentacji oraz podstaw prawnych funkcjonowania podmiotu.

2. Zapoznanie się z zadaniami, strategią i formami działania podmiotu.

3. Zapoznanie się z zakresem czynności i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na wybranym stanowisku pracy.

4. Wykonywanie zadań i obowiązków zleconych przez pracodawcę, ukierunkowanych na osiągniecie celów i efektów uczenia się.

5. Identyfikacja relacji podmiotu z otoczeniem społecznym.

6. Uczestnictwo w pracach grupy zadaniowej skoncentrowanej na rozwiązaniu określonego problemu społecznego/ realizacji projektu społecznego.

7. Opracowanie pisemnego sprawozdania z praktyki.

Treści kształcenia:

1.Schemat organizacyjny instytucji i funkcjonalne powiązania pomiędzy jej elementami. 2. Obszar działania wybranej jednostki organizacyjnej. 3. Kompetencje związane z wykonywaniem zawodu socjologa. 4. Pracownik w sytuacji zadaniowej – efektywność pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania. 5. Relacje pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi. 6. .Funkcjonowanie zespołu zadaniowego (podział zadań, komunikacja w grupie, ocena rezultatów podejmowanych działań).

Indywidualne plany praktyk będą się różnić w zależności od specyfiki funkcjonowania podmiotu oraz uzgodnień między organizatorem praktyki, studentem a uczelnią.

Procedura organizacji praktyk (model podstawowy):

1) poinformowanie studentów o zasadach i warunkach oraz potencjalnych miejscach odbywania praktyk;

2) zatwierdzenie przez Opiekuna praktyk zgłoszonej przez studenta propozycji miejsca odbywania praktyk;

3) uzgodnienie przez studenta programu praktyki oraz efektów, jakie ma przynieść praktyka z osobą nadzorującą praktykę z ramienia podmiotu oraz z Opiekunem praktyk ze strony Instytutu;

4) zawarcie porozumienie między Instytutem a podmiotem przyjmującym na praktykę w sprawie organizacji praktyki, dostarczenie przez studenta podpisanego przez obie strony porozumienia Opiekunowi praktyk; złożenie Pełnomocnikowi ds. praktyk wniosku o ubezpieczenie NNW w okresie odbywania praktyki;

5) realizacja przez studenta programu praktyki; dostarczenie Instytucji/Firmie formularza oceny praktyk; uzyskanie zaświadczenia o odbyciu praktyki; opracowanie pisemnego sprawozdania z praktyki;

6) rozliczenie praktyki przez Opiekuna praktyk na podstawie przedstawionych dokumentów, wystawienie oceny w Arkuszu oceny efektów uczenia się;

7) sprawdzenie przez Pełnomocnika ds. praktyk przekazanej przez Opiekuna dokumentacji, wpisanie oceny w protokole USOS.

Opiekun praktyk może nie wyrazić zgody na odbycie praktyki w podmiocie wskazanym przez studenta, jeżeli: 1/ charakter jego działalności nie pozostaje w merytorycznym związku z profilem kierunku studiów, 2/ jego potencjał instytucjonalny nie gwarantuje realizacji programu praktyki oraz osiągnięcia celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk na danej ścieżce specjalizacyjnej.

Student może odbyć praktykę w ramach jednostek organizacyjnych uczelni, o ile proponowany program praktyk pozwoli – w ocenie Opiekuna – osiągnąć odpowiednie dla ścieżki efekty uczenia się. W niektórych przypadkach zawarcie porozumienia nie jest wymagane, student odbywa praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Opiekuna. Procedurę należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

Każde miejsce (i forma) odbywania praktyki musi być zaakceptowane przez Opiekuna praktyk przed jej rozpoczęciem.

Procedurę organizacji i przebiegu praktyk badawczych określa Opiekun praktyk.

Literatura:

• Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia ISNS

• Porozumienie w sprawie organizacji praktyk (dwustronne)

• Porozumienie w sprawie organizacji praktyk (trójstronne)

• Ramowy program praktyki

• Skierowanie na praktykę

• Zaświadczenie o odbyciu praktyki

• Wniosek o zaliczenie praktyki

• Zasady i tryb ubezpieczania studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków

• Program praktyk studenckich w administracji publicznej

Dokumenty dostępne są na stronie: http//www.isns.uw.edu.pl/dla studentów/praktyki

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta

1) ma poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych [K_W02]

2) ma poszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w strukturach i instytucjach społecznych [K_W03]

3) zna zasady etyczne kategorii zawodowych właściwych dla nauk społecznych i prawidłowo się nimi posługuje [K_W03]

Umiejętności studenta

1) potrafi trafnie analizować i badać konkretne procesy i zjawiska społeczne, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych [K_U02]

2) posiada umiejętność skutecznego komunikowania się w relacjach zawodowych [K_U02]

3) potrafi samodzielnie analizować propozycje rozwiązań określonych problemów społecznych, wskazując ich wady i zalety [K_U03]

Kompetencje społeczne studenta

1) jest przygotowany do pracy i współdziałania w zespołach zadaniowych [K_K01]

2) potrafi przewidzieć skutki własnych działań i działań całego zespołu [K_02]

3) sumiennie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania związane z funkcjonowaniem w różnych rolach i grupach społecznych [K_K03]

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

zadanie wykonywane indywidualnie lub grupowo, zaliczenie na ocenę zgodnie z wymogami przedstawionymi w sylabusach praktyk

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczania praktyk

Podstawą zaliczenia praktyki jest: uzgodnienie miejsca i programu praktyki przed jej rozpoczęciem, zrealizowanie wymiaru praktyki, wywiązanie się z zadań określonych w programie praktyki, prawidłowe udokumentowanie przebiegu praktyki.

Ocena osiągniętych efektów uczenia się dokonywana jest na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej przez studenta.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest osiągnięcie przez studenta przynajmniej niskiego poziomu zakładanych efektów uczenia się. Decydujące znaczenie ma ocena i opinia wyrażona przez pracodawcę. W przypadku wątpliwości co do osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się przeprowadzana jest ze studentem rozmowa indywidualna w celu ich potwierdzenia. Student może być również proszony o uzupełnienie dokumentacji.

Formy dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się:

1) praktyka realizowana w podmiotach zewnętrznych: porozumienie, program, zaświadczenie, sprawozdanie z praktyki;

2) udział w warsztacie badacza/ obozie naukowo-badawczym organizowanym w ramach ścieżki dla potrzeb praktyki: sprawozdanie z praktyki oraz materiały z badań (zgodnie z wymaganiami Opiekuna);

3) zatrudnienie/ staż: zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę/umowa zlecenie, wniosek o zaliczeniu praktyki na podstawie zatrudnienia, sprawozdanie;

4) prowadzenie działalności gospodarczej: zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej, sprawozdanie;

5) wolontariat w podmiotach zewnętrznych: umowa wolontariatu/zaświadczenie, wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie podejmowania innych form działalności, sprawozdanie;

6) praca na rzecz kół naukowych w ramach UW: zaświadczenie, wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie podejmowania innych form działalności, sprawozdanie;

7) podejmowanie innych form aktywności uniwersyteckiej /pozauniwersyteckiej: sposób dokumentowania praktyki określany jest indywidualnie w porozumieniu z Opiekunem oraz Pełnomocnikiem ( przed rozpoczęciem praktyki).

Praktyki zawodowe:

Praktyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Audycka-Zandberg
Prowadzący grup: Barbara Audycka-Zandberg, Agata Gójska, Aleksandra Herman, Bartosz Kamiński, Paweł Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Audycka-Zandberg
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)