Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alkoholizm - problemy psychologiczne i społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-20ALKO
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Alkoholizm - problemy psychologiczne i społeczne
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć dotyczących choroby alkoholowej, teorii wyjaśniających przyczyny uzależnienia i analiza podstawowych zaburzeń, występujących w trakcie jej trwania.

Pełny opis:

Przedmiotem zainteresowań jest analiza definicji i kryteriów choroby alkoholowej, zapoznanie z podstawowymi teoriami wyjaśniającymi przyczyny uzależnienia od alkoholu, omówienie biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań alkoholizmu, zapoznanie z zaburzeniami psychicznymi, a także fizycznymi występującymi w przebiegu choroby alkoholowej, omówienie alkoholizmu kobiecego, a także poczucia winy i poczucia wstydu, występujących u osób uzależnionych.

Literatura:

.Kinney, G. Leaton: Zrozumieć alkohol, Warszawa 1996 J. Mellibruda, Z. Sobolewska: Wprowadzenie do terapii uzależnień, Skrypt do zajęć Studium Terapii Uzależnień, Warszawa B.Woronowicz: Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1998 G. May: Uzależnienie i łaska, Poznań 1988 T. Helgason: Epidemiologia alkoholizmu - uzależnienia od alkoholu. W: J. Walda: Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne. Warszawa 1986 T. Kulisiewicz: Zespól uzależnienia od alkoholu. W: J. Walda: ibid. Alkoholizm i Narkomania, nr 3/97 C. Godwod - Sikorska, B. Woronowicz, M. Ketner: Zespół uzależnienia od alkoholu, Warszawa J. Jaroszyński: Psychozy alkoholowe, w: S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, Red.:Psychiatria tom II H. Guntrip:Psychoanalityc Theory, Therapy and the Self, New York, 1971 Studium pomocy Psychologicznej PTP, tł. Jolanta Kozak: Wstyd, Warszawa 1986 R.D. Laind: Self and Others, Baltimore, 1971 S.C. Wilsnack, R.W. Wilsnack, S. Hiller-Sturmhofel: Jak piją kobiety? Epidemiologia picia alkoholu oraz picia problemowego wśród kobiet, w: Alkohol a zdrowie. Kobiety i alkohol , Warszawa 1997 Woydyłło E. Wybieram wolność, PTP, Warszawa 1993 E. Kurtz: Wstyd i poczucie winy. Charakterystyka cyklu uzależnienia. Warszawa, 1988

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hoffmann
Prowadzący grup: Beata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)