Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21HIITP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza i omówienie fragmentów najważniejszych dzieł z zakresu dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej filozofii politycznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną teksty stanowiące podstawę trzech kierunków myśli nowoczesnej: liberalizmu, konserwatyzmu i socjalizmu.

Refleksja nad tekstami XIX i XX-wiecznych myślicieli oraz wiedza uzyskana podczas wykładów pozwolą studentom zrozumieć główne nurty zmian kulturowych w Europie ostatnich dwóch stuleci, poznać logikę świadomości i działania rewolucyjnego i zrozumieć procesy tworzenia się mechanizmów demokracji parlamentarnej.

Program zajęć umożliwi także poznanie źródeł tworzenia się kapitalizmu, a także zarysowanie głównych założeń koncepcji nowoczesności w ramach liberalizmu, komunizmu i faszyzmu. Ważnym elementem zajęć będzie poznanie elementów składowych systemów: totalitarnego i autorytarnego, a także źródeł współczesnego nacjonalizmu.

Przedmioty powiązane:

• Filozofia, Historia filozofii

• Historia myśli socjologicznej

• Historia Idei

Literatura:

1) Jean-Jacques Rousseau, "Umowa społeczna", wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2009

2) Immanuel Kant "O wiecznym pokoju: zarys filozoficzny", WUWr 1995 albo w: "Rozprawy z filozofii historii", Wyd.ANTYK, Kęty 2005

3) Edmund Burke Rozważania o rewolucji we Francji, ZNAK 1994, WUW 2008

4) Eseje Polityczne Federalistów, ZNAK 1999

5) Alexis de Tocqueville O demokracji w Ameryce, PIW 1976, ZNAK 1996, Aletheia 2005

6) John S. Mill "O wolności", Warszawa 1999

7) Karol Marks, Fryderyk Engels, "Manifest Komunistyczny"

8) Max Weber Polityka jako zawód i powołanie, ZNAK 1998, NOWa 1989,

9) Carl Schmitt "Pojęcie polityczności" w: "Teologia polityczna i inne pisma", ZNAK 2000

10) Hannah Arendt "Korzenie totalitaryzmu", WAiP 2008

11) Isaiah Berlin, "Dwie koncepcje wolności"

12) Simone de Beauvoir, "Druga płeć"

13) Michel Foucault, "Nadzorować i karać"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

• wskazać elementy charakterystyczne dla trzech kierunków myśli nowoczesnej: liberalizmu, konserwatyzmu i socjalizmu

• zaprezentować proces tworzenia się mechanizmu demokracji parlamentarnej oraz gospodarowania kapitalistycznego

• przedstawić główne nurty zmian kulturowych w Europie w XIX I XX wieku

• wyjaśnić wpływ różnych nurtów intelektualnych na kształtowanie się idei politycznych

• Opisać logikę świadomości i działania rewolucyjnego

• Wyliczyć elementy składające się na system totalitarny i odróżniać go od systemu autorytarnego

• Zarysować główne założenia koncepcji nowoczesności w ramach liberalizmu, komunizmu i faszyzmu

• Pokazać ewolucję współczesnego nacjonalizmu i wymienić jego źródła

• dokonać samodzielnej analizy tekstów wybranych myślicieli XIX i XX wieku, poświęconych zagadnieniom polityki, władzy, suwerenności,

• dokonać interpretacji wybranych tekstów, zagadnień, przytaczać argumenty wynikające z przedstawionych w nich koncepcji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kamiński
Prowadzący grup: Bartosz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)