Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia. Historia, teoria i praktyka badawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FAK-ANHIS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia. Historia, teoria i praktyka badawcza
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami antropologii, jej historią i tematami niezmiennie podejmowanymi w pracy antropologów. Wykład stanowi uzupełnienie problematyki podejmowanej na ćwiczeniach z antropologii społecznej; jest on rekomendowany uczestnikom modułu „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”.

Pełny opis:

Wbrew głoszonym poglądom o zanikaniu społeczeństw pierwotnych, antropologia rozwija się dynamicznie, a wiedza antropologiczna znajduje zastosowanie w tak zadawało by się odległych obszarach jak: marketing i zarządzania, prowadzenie wojen, pomoc międzynarodowa, dziennikarstwo i mas media, architektura wnętrz i krajobrazu, muzealnictwo itp. Co sprawia, że wiedza antropologiczna i wiedza kulturowa jest tak pożądana? Dlaczego kursy antropologii są powszechnie rekomendowane biznesmenom, żołnierzom, dziennikarzom i architektom? Co może, a czego nie może badać współczesny antropolog? Jak zmieniła się antropologia na przestrzeni prawie 150 lat swojego istnienia na uniwersytetach? – to niektóre pytania, na które odpowiem podczas wykładów. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami antropologii, jej historią i tematami niezmiennie podejmowanymi w pracy antropologów. Wykład stanowi uzupełnienie problematyki podejmowanej na ćwiczeniach z antropologii społecznej; jest on rekomendowany uczestnikom modułu „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”.

Literatura:

Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wyd. UJ, Kraków 2007.

Bernard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

Deliège R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eriksen T.H., Nielsen F.S., A History of Anthropology, Pluto Press, London 2001

Eriksen T.H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009

Gardner K., Lewis D., Anthropology, Development and the Post-modern Challenge, Pluto Press, London 1996·

Kuklick H. (ed.), A New History of Anthropology, Blackwell, Oxford 2008

Kuper A., Między charyzmą a rutyną. Szkice z brytyjskiej antropologii społecznej 1982 –1982, Wyd. Łódzkie, Łódź 1986·

Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, Wyd. UJ, Kraków 2005·

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydanie nowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

Patterson T.C., A Social History of Anthropology in the United States, Berg, New York 2001.

Price D., Anthropological Intelligence. The Deployment and Neglect of American Anthropology in the Second World War, Duke University Press, Durhan 2008

Rao V., Walton M. (eds.), Culture and Public Action, Stanford University Press, Stanford 2004.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W10 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W11 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

K_W12 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_W16 posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa

K_W24 posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_W34 zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U02 potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U19 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K11 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Wymagania egzaminacyjne – znajomość treść wykładów oraz wybranych zagadnień z następujących lektur:·

Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wyd. UJ, Kraków 2007.·

Bernard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.·

Kuper A., Między charyzmą a rutyną. Szkice z brytyjskiej antropologii społecznej 1982 –1982, Wyd. Łódzkie, Łódź 1986

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydanie nowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.

Deliege R., Historia Antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kowalski
Prowadzący grup: Michał Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)