Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do analizy sieci społecznych w mediach społecznościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FAKL-WAS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do analizy sieci społecznych w mediach społecznościowych
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać literaturę naukową w jęz. angielskim

Moduł: media


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teorii sieci, metodami analiz sieciowych i zastosowaniami teorii sieci w badaniach nauk (nie tylko) społecznych, w szczególności w analizie procesów społecznych w mediach cyfrowych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają podstawy teorii sieci i metody ich analizy. Pierwszy blok przedstawi podstawowe pojęcia opisujące sieć i pokaże, jak szeroko i elastycznie można zastosować podejście sieciowe w naukach społecznych oraz zaprezentuje metody analizy sieci: cech globalnych sieci (struktura, właściwości przepływu informacji), jak i cech poszczególnych węzłów (centralność, kluczowość węzła w przepływie informacji). W drugim bloku zapoznamy się z przykładowymi zastosowaniami sieci, w szczególności w naukach społecznych.

Literatura:

Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of “small-world” networks. Nature, 393(6684), 440–442. https://doi.org/10.1038/30918

Efekty uczenia się:

K_W18 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W20 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U04 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U12 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U14 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, praca pisemna, raport, przygotowanie projektu badawczego

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zasady zaliczania poprawkowego: takie same jak w I terminie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rychwalska
Prowadzący grup: Agnieszka Rychwalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)