Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FIL-SOCTP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia - teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w bogaty i fascynujący świat socjologii – nauki o społeczeństwie. Zajęcia są przeznaczone dla zarówno dla tych studentów, którzy są zainteresowani socjologią jako nauką akademicką, krytyczną lub zaangażowaną, jak i tych, którzy szukają możliwości praktycznej aplikacji wiedzy socjologicznej.

Kurs jest niezbędnym wstępem do bardziej zaawansowanych zajęć w obszarze nauk społecznych.

Student pozna podstawowe teorie i narzędzia badawcze socjologii, ale zawsze przez pryzmat aktualnych wydarzeń, zjawisk i mechanizmów oraz badań empirycznych. Zajęcia będą nastawione na omawianie ciekawych przypadków (case studies).

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w bogaty świat socjologii – nauki o społeczeństwie. Student pozna podstawowe teorie i narzędzia badawcze socjologii, ale zawsze przez pryzmat aktualnych wydarzeń, zjawisk i mechanizmów oraz badań empirycznych. Zajęcia będą nastawione na omawianie ciekawych przypadków (case studies).

Każdy temat będzie odnoszony do konkretnych i aktualnych przykładów empirycznych i problemów społecznych. Studenci będą zachęcani do krytycznego omawiania wybranych problemów oraz samodzielnego poszukiwania i oceny źródeł wiedzy socjologicznej.

Każdy blok zajęciowy będzie się składał z trzech części:

• krótkie wprowadzenie do teorii socjologicznej w danym obszarze; zwięzłe zdefiniowanie pojęć

• ilustracja zagadnienia na konkretnych przykładach

• zaproszenie do dyskusji i krytycznej oceny problemu

Kurs będzie wykorzystywał przede wszystkim materiały uniwersyteckie (np. ze zbiorów London School of Economics, MIT i Harvardu) i popularnonaukowe (np. wykłady TED) (w dużej mierze audio i video) dostępne w Internecie; będzie również uczył korzystania z zasobów elektronicznych BUW. Podręczniki papierowe będą pełniły funkcję uzupełniającą.

Na naukę przedmiotu student powinien przeznaczyć łącznie około 90 godzin.

Literatura:

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004.

Socjologia – lektury (red. P. Sztompka, M. Kucia), Kraków 2007.

Socjologia codzienności (red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska), Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student pozna podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie socjologiczne; podstawowe narzędzia badawcze socjologii; badania empiryczne dotyczące aktualnych zjawisk, procesów i mechanizmów społecznych

Umiejętności: student nabędzie umiejętność krytycznego analizowania rzeczywistości społecznej; poszukiwania źródeł wiedzy socjologicznej

Kompetencje: student przyswoi sobie kompetencje potrzebne do funkcjonowania w wielokulturowym, usieciowionym społeczeństwie

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie eseje egzaminacyjne sprawdzające umiejętności interpretacji i analizy przy wykorzystaniu pojęć, teorii i koncepcji wprowadzonych na zajęciach.

Ocena aktywności studenta w trakcie kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Włoch
Prowadzący grup: Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Włoch
Prowadzący grup: Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)