Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet socjologiczny: Spory o środowisko naturalne - warsztaty z analizy dyskursu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-JIS-FAKS-SOŚN
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fakultet socjologiczny: Spory o środowisko naturalne - warsztaty z analizy dyskursu
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy i uczestniczki zajęć powinny posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie ze zrozumieniem specjalistyczhych tekstów naukowych (socjologicznych i lignwistycznych) w tym języku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie koncepcji dyskursów środowiskowych (environmental discourses, np. Dryzek 2021) oraz wyposażenie studentów i studentki w wybrane narzędzia ich krytycznej analizy. Zajęcia będą miały character warsztatowy, i będą składały się z bloków zajęciowych poświęconych prezentacji wybranych umiejętności i kategorii analitycznych oraz bloków zajęciowych skupionych na ich stosowaniu do współczesnych dyskursów na temat środowiska naturalnego, które sami studenci wytypują do analizy.

Pełny opis:

Spory o środowisku naturalnym we współczesnych społeczeństwach charakteryzuje duża złożoność i uwikłanie w relacji władzy. Krzyżujące się wymiary nierówności i linie konfliktów (miasto/wieś; globalna Północ/głobalne Południe; gospodarka/odpowiedzialność społeczna; szeroka dostępność/ochrona i konserwacja itd.) prowadzą do powstawania dyskursów srodowiskowych (environmental discourses), które są istotnym elementem polityki mainstreamowej i działań oddolnych, np. z zakresu sprawiedliwości środowiskowej (environmental justice). Dyskursy takie jak “zrównoważony rozwój” czy “głęboka ekologia” posługują się różnymi narzędziami językowymi i odsyłaczami kulturowymi tworząc uzasadniony komunikat kulturowy, społeczny i polityczny. Odmienni są także aktorzy, tworzący i propagujący te dyskursy, oraz konkteksty instytucjonalne, z których się wywodzą.

W trakcie zajęć naszym celem będzie po pierwsze określenie samego pojęcia “dyskurs środowiskowy”, po drugie, stworzenie mapy aktualnych dyskursów środowiskowych, po trzecie, zdobycie umiejętności interpretacji tych dyskursów za pomocą wybranych narzędzi krytycznej analizy dyskursu (KAD).

Literatura:

Literatura:

Czachur, Waldemar, Agnieszka Kulczyńska i Łukasz Kumięga (red.) 2016. Jak analizować dyskurs. Pespektywy dydaktyczne. Kraków: Universitas.

Dryzek, John S. 2021. The Politics of the Earth. Environmental Discourses. Oxford University Press.

Duszak, Anna i Norman Fairclough (red.) 2008. Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.

Richardson, John i Michał Krzyżanowski (red.). 2016. Advances in Critical Discourse Studies, Routledge.

Taylor, S., Yates, S.J. (eds) 2001. Discourse as Data. A Guide for Analysis, London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.

Wodak, Ruth i Michel Meyer. (eds.). 2002. Methods in Critical Discourse Analysis, London: Sage.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa powinna składać się z następujących elementów:

a.Pełny tekst analizowanego materiału (nie dłuższy niż 3 strony maszynopisu tekst dt. sporów o środowisko; jeśli studenci wybierają dłuższe dokumenty – powieść, transkrypcje wywiadu itd. – należy wybrać/wyciąć do analizy fragment wskazanej długości).

b.Notatki naniesione na tekst – zaznaczenie cech językowych, które zostały poddane analizie, na samym tekście.

c.Raport z analizy, w tym:

-charakterystyka tekstu i kontekstu jego utworzenia i funkcjonowania;

-uzasadnienie wyboru materiału (w jaki sposób przyczynia się do lepszego rozumienia danej praktyk społecznej);

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)