Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PROBAD: Doświadczenie studiowania i dropout na kulturoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-PROBAD-IKP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PROBAD: Doświadczenie studiowania i dropout na kulturoznawstwie
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Niezbędna jest znajomość metodologii badań społecznych, w tym praktyczne doświadczenie z prowadzeniem badań jakościowych i znajomość metod ilościowych w stopniu pozwalającym na rozumienie literatury.


Niezbędna jest też bierna znajomość języka angielskiego (umożliwiająca czytanie lektur)


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Projekt badawczy jest organizowany na zamówienie i we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW, prowadzącego studia kulturoznawcze. Celem projektu jest dostarczenie IKP UW wiedzy na temat szeroko pojętego doświadczenia studiowania na studiach drugiego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo. Zadaniem uczestników projektu będzie przebadanie całego procesu studiowania, rozpoczynając od decyzji dotyczącej wyboru kierunku, poprzez pierwsze doświadczenia studiowania na tym kierunku, aż do decyzji o pozostaniu na kierunku lub odejściu - badać będziemy zarówno doświadczenie studiowania, jak i odchodzenia/odpadania (ang. dropout). Planowane jest przeprowadzenie badania jakościowego w połączeniu z analizą danych otrzymanych z IKP UW (w zależności od dostępności i zakresu danych. Punktem odniesienia dla całego kursu będzie szerszy kontekst badań nad decyzjami edukacyjnymi i badań instytucjonalnych szkolnictwa wyższego.

Pełny opis:

Zajęcia “ Doświadczenie studiowania i dropout na kulturoznawstwie” są projektem badawczym organizowanym na zamówienie Instytutu Kultury Polskiej UW, prowadzącego studia kulturoznawcze.

Celem projektu jest dostarczenie IKP UW wiedzy na temat szeroko pojętego doświadczenia studiowania na studiach drugiego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo. Jest to unikalna szansa wzięcia udziału w projekcie odpowiadającym na faktyczne potrzeby instytucji. Praca nad odpowiedzią na jej potrzeby pozwoli jednocześnie na praktyczne doskonalenie warsztatu badaczy społecznych z kontekstem wiedzy jaką dostarczają badania instytucjonalne szkolnictwa wyższego i dane dotyczących decyzji edukacyjnych. W pierwszej fazie zajęć będziemy zatem wspólnie poszukiwać odpowiedzi na takie pytania jak: Po co są nam studia (kiedyś i dziś )? Czym są i jakie znaczenie mają decyzje edukacyjne? Jak wyglądają ścieżki edukacyjne w Polsce i EU? Czym jest dropout w szkolnictwie wyższym, jak można go badać? Omówimy też kluczowe etapy i wyzwania (m.in. zarządcze, organizacyjne, etyczne, techniczne) związane z realizacją badania społecznego. Następnie przejdziemy do realizacji właściwego projektu badawczego. Tu zadaniem osób uczestniczących w zajęciach będzie przebadanie całego procesu studiowania, rozpoczynając od decyzji dotyczącej wyboru kierunku, poprzez pierwsze doświadczenia studiowania na tym kierunku, aż do decyzji o pozostaniu na kierunku lub odejściu - badać będziemy zarówno doświadczenie studiowania, jak i odchodzenia/odpadania (ang. dropout). Planowane jest przeprowadzenie badania jakościowego w połączeniu z bardziej podstawową lub pogłębioną analizą danych otrzymanych z IKP UW (w zależności od dostępności i zakresu danych. Kwestia ta zostanie doprecyzowana w toku ustaleń z Instytucją zamawiającą).

Cały proces badawczy będzie przebiegał w kontakcie z Zamawiającym, a więc przedstawicielami IKP UW, jako że badanie ma charakter użytkowy, a wiedza pozyskana w trakcie projektu ma służyć władzom oraz kadrze IKP do kształtowania dydaktyki w IKP, polityki informacyjnej i promocyjnej kierunku. Kurs będzie kończył się prezentacją i omówieniem przebiegu badania i jego wyników, podsumowanie kursu.

Literatura:

Uwaga: analizowane szczegółowo będą fragmenty wybranych lektur, ich ostateczna lista może być poszerzona o dodatkowe elementy, w zależności od zainteresowań uczestników i przebiegu projektu

Lista wstępna - do analizy będą fragmenty wybranych lektur z listy poniżej:

OECD (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3197152b-en.

OECD (2022), “Poland”, in Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)

Raporty z badań Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW

Cukrowska-Torzewska, E. (2017). Wybór kierunku studiów–mechanizm segregacji. EDUKACJA Quarterly, 143(4).

Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-sałamatin, J., Styczeń, M., & Zając, T. (2014). Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacja, 3(128), 5–21.

Burski, J., Chłoń-Domińczak, A., Palczyńska, M., Rynko, M., & Śpiewanowski, P. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). (M. Rynko, Ed.).

Central Statistical Office (GUS). (2015). Higher Education Institutions and their Finances in 2014. Warsaw: GUS.

Central Statistical Office (GUS). (2016a). Labour force survey in Poland. I guarter 2016. Warsaw.

Central Statistical Office (GUS). (2016b). Statistical Bulletin. No 6 (704).

Herbst, M., & Rok, J. (2011). Equity of access to higher education in the transforming economy. Evidence from Poland. In A. C. Ruiz (Ed.),

Herbst, M., & Rok, J. (2014). Equity in an educational boom: Lessons from the expansion and marketisation of tertiary schooling in Poland. European Journal of Education, 49(3), 435–450. http://doi.org/10.1111/ejed.12068

International Labour Organization. (2015). GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS FOR YOUTH 2015. Scaling up investments in decent jobs for youth. Geneva.

Mettler, S. (2014). Degrees of Inequality. How the Politics of Higher Education Sabotaged the American Dream. New York: Basic Books.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2022). Szkolnictwo wyższe w Polsce 2022. Warszawa.

Zawistowska A., The Black Box of the Educational Reforms in Poland: What Caused the Improvement in the PISA Scores of Polish Students?, „Polish Sociological Review” 2014, t. 187, nr 3.

Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej, red. R. Dolata, M. Sitek, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2015 w Polsce, red. M. Federowicz, Warszawa 2017, https://www.ibe.edu.pl/images/publikacje/Raport-PISA-2015-rozszerzony.pdf

Kotlarski K., Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.

Burski J. et al., Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013

Bożykowski M. et al., Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

Zając, T.Z., Komendant-Brodowska, A. Premeditated, dismissed and disenchanted: higher education dropouts in Poland. Tert Educ Manag 25, 1–16 (2019).

Borghi, S., Mainardes, E., & Silva, E. (2016). Expectations of higher education students: A comparison between the perception of student and teachers. Tertiary Education and Management, 22(2), 171–188. https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1188326.

Boudon, R. (1974). Education, Opportunity and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society. John Wiley & Sons Canada.

Bożykowski, M., Dwórznik, M., Giermanowska, E., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-sałamatin, J., … Zając, T. (2014a). Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy. [Higher education graduates’ tracer study with the use of Social Insurance Institution’s (ZUS) administrative data. Final report] Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-sałamatin, J., Styczeń, M., & Zając, T. (2014b). Educational and occupational progression – Following graduates from the University of Warsaw. Edukacja, 6(131), 23–38.

Hagedorn, L. S. (2005). How to define retention: A new look at an old problem. In A. Seidman (Ed.), College student retention: Formula for student success (pp. 89–106). Westport: American Council on Education/Praeger.

Hovdhaugen, E. (2009). Transfer and dropout: Different forms of student departure in Norway. Studies in Higher Education, 34(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/03075070802457009.

Kwiek, M. (2009). The two decades of privatization in polish higher education. Cost-sharing, equity, and access. In J. Knight (Ed.), Financing Access and Equity in Higher Education (pp. 149–168). Rotterdam: Sense Publishers.

Levitz, R. S., Noel, L., & Richter, B. J. (1999). Strategic moves for retention success. In G. H. Gaither (Ed.), Promising practices in recruitment, remediation, and retention (pp. 31–50). San Francisco: Jossey-Bass.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Smużewska, M., Wasielewski, K., & Antonowicz, D. (2015). Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów [educational failure in polish higher education – Internal stakeholders’ perspectives]. Edukacja, 4(135), 130–146.

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

Tinto, V. (1988). Stages of student departure: Reflections on the longitudinal character of student leaving. The Journal of Higher Education, 59(4), 438–455. https://doi.org/10.2307/1981920.

Tinto, V. (1993). Leaving college. Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. Chicago: University of Chicago Press.

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia to: aktywność na zajęciach* (waga - 70%) oraz praca zaliczeniowa (w formie raportu - prezentacji) na podstawie wyników prowadzonych badań (waga – 30%).

*W tym: udział w dyskusji, przygotowanie projektu badawczego, wykonywanie punktowanych zadań na poszczególnych etapach projektu

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: dwie nieobecności na spotkaniach

Zasady zaliczania poprawkowego: konieczny raport

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Baczko-Dombi, Agata Komendant-Brodowska, Łucja Krzyżanowska
Prowadzący grup: Anna Baczko-Dombi, Agata Komendant-Brodowska, Łucja Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)