Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie danych: wprowadzenie do Analizy Sieci Społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SCC-ADAs
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie danych: wprowadzenie do Analizy Sieci Społecznych
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyzja o przyjęciu na zajęcia zostanie podjęta na podstawie pisemnych odpowiedzi kandydatów/tek na pytania o motywację do udziału w zajęciach, zainteresowania naukowe i zakres planowanych badań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami teorii sieci, metodami analiz sieciowych i zastosowaniami analizy sieci w badaniach nauk (nie tylko) społecznych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z otwartym oprogramowaniem do analiz sieciowych (Gephi) i z jego pomocą nauczą się wprowadzać, wizualizować i wykonywać podstawowe analizy na danych sieciowych reprezentujących systemy o zróżnicowanej wielkości (od sieci małych – firma, organizacja, poprzez średniej wielkości sieci – transportu, infrastruktury do wielkich sieci społecznych na platformach społecznościowych).

Pełny opis:

Wiele systemów w otaczającej nas rzeczywistości (nie tylko) społecznej możemy opisać jako zbiór elementów (np. jednostek) i relacji między nimi (np. znajomości). Wraz z postępującą cyfryzacją interakcji społecznych tego typu sieci powiązań nie dość, że są coraz bardziej widoczne, to jeszcze są często rejestrowane w postaci zbiorów danych opisujących zarówno istnienie relacji, jak i aktywność, która jest dzięki nim możliwa (komunikacja, dzielenie się, polubienia, itp.).

Sieciowe przedstawienie powiązań między jednostkami pozwala szukać odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, coraz częściej pojawiających się w kontekście analiz wpływu nowych mediów na procesy społeczne – np. Jak rozchodzą się fałszywe wiadomości (fake news) i szkodliwe plotki? Jak rozpropagować określone zachowanie – np. prozdrowotne? Który nowy produkt zajmie większą część rynku? Jak zmieniają się opinie przed ogólnokrajowymi wyborami?

Aby jednak móc odpowiedzieć na tego typu pytania trzeba uzbroić się w odpowiedni warsztat analityczny, dzięki któremu będzie możliwe przedstawienie badanego systemu jako sieć oraz zmierzenie jego właściwości.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teorii sieci i metod ich analizy. Pierwszy blok zajęć poświęcony będzie podstawowym pojęciom sieciowym oraz metodom pomiaru właściwości elementów sieci. W drugim bloku zajmiemy się analizą cech globalnych sieci (struktura, właściwości przepływu informacji) oraz kategoryzacją sieci ze względu na ich właściwości strukturalne. W ostatnim bloku zapoznamy się z przykładowymi zastosowaniami analizy sieci, w szczególności w naukach społecznych.

Literatura:

materiały od prowadzącej

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie pojęcia socjologii cyfrowej

K_W05 rozumie funkcjonujące w świecie cyfrowym mechanizmy i źródła danych, jakie można wykorzystywać albo wygenerować

K_W12 rozumie założenia metodologiczne stojące za wybranymi metodami zbierania i analizy danych cyfrowych

K_U01 potrafi samodzielnie zaplanować i prowadzić badania społeczne z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi przystosowanych lub stworzonych specjalnie na potrzeby świata cyfrowego

K_U02 potrafi analizować dane ilościowe i jakościowe o charakterze cyfrowym

K_U03 ma podstawowe umiejętności informatyczne pozwalające na poruszanie się w świecie cyfrowym i ułatwiające komunikację międzydziedzinową

K_U04 ma zaawansowane umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację międzydziedzinową (nauki społeczne/IT)

K_U05 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U07 potrafi wyszukiwać, gromadzić i przygotować do analizy za pomocą wybranych narzędzi dane dotyczące określonych zjawisk społecznych

K_U09 ma motywację do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dzięki postawie otwartej na konieczność uczenia się przez całe życie

K_U11 samodzielnie wyszukuje informacje o narzędziach służących analizie danych cyfrowych i dokształca się w zakresie korzystania z nich

K_U12 potrafi posługiwać się danym programem komputerowym do analizy danych cyfrowych korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_K01 jest świadom dylematów etycznych związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych

K_K03 potrafi krytycznie selekcjonować dane cyfrowe umożliwiające opracowanie wybranego problemu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne

Inne - prace domowe i praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rychwalska
Prowadzący grup: Agnieszka Rychwalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)