Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SCC-SCw-soc
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia cyfrowa
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej też erą robotów. W toku wykładu studenci zdobędą instrumentarium pojęć niezbędnych do badania i analizowania rozmaitych zjawisk społecznych w świecie ICT i nauczą się stosować te pojęcia do obserwowanych wymiarów życia społecznego. Podczas spotkań skupimy się na zagadnieniach związanych z socjologią cyfrową, jako nowo wyłaniającą się dyscypliną naukową (blok I), społeczną historią nowych technologii cyfrowych (blok II), socjologicznym ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w erze gospodarki 4:0 (blok IV) i pozycją samego aktora społecznego, będącego zarówno podmiotem jak i przedmiotem toczących się procesów.

Pełny opis:

Tocząca się na naszych oczach rewolucja cyfrowa wpływa nie tylko na widoczne zmiany we wzorach produkcji i konsumpcji towarów i usług, globalne przyspieszenie przesyłania informacji czy ukształtowanie się tzw. kultury „instant”, ale w dużej mierze reorganizuje także rynek pracy i edukacji, umożliwiając dostęp do wiedzy i pracy zdalnej mieszkańcom nawet najbardziej odległych zakątków świata. Warto więc zastanowić się nad tym czy, a jeśli tak, to w jaki sposób postępująca digitalizacja zmienia dotychczasowe relacje społeczne w różnych sferach naszego życia, począwszy od relacji pomiędzy samymi aktorami społecznymi, poprzez nowe formy kooperacji na szczeblu makro (platformizacja, ekonomia współdzielenia) aż po spojrzenie na nowe formy badania świata społecznego w ramach kształtującego się paradygmatu socjologii cyfrowej.

Literatura:

Manuel Castells, 2010. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Nick Couldry, 2013. Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice (1. Aufl.). s.l.: Polity.

Thomas Piketty, 2015. Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Michael Prensky, 2001. Digital natives, digital immigrants. On the horizon. Dostęp online: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digi-

tal%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf.

Marta Olcoń-Kubicka, 2009. Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

PwC (2014). The sharing economy. Dostęp online: https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie pojęcia socjologii cyfrowej

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań cyfrowych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do socjologii cyfrowej

K_W04 rozumie szczególny charakter zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach w związku z rozwojem nowych technologii

K_W08 posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji cyfrowej

K_W09 posiada pogłębioną wiedzę o więziach społecznych w środowisku cyfrowym

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_K02 potrafi dokonać krytycznej analizy procesów społecznych zachodzących w środowisku cyfrowym

K_K08 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania wybranych podmiotów gospodarczych działajacych w świecie cyfrowym i ich relacji z innymi instytucjami społecznymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Interpretacja wybranych przez wykładowcę zagadnień w formie eseju.

W toku semestru dozwolone są dwie nieusprawiedliwone nieobecności studenta. Usprawiedliwieniu mogą podlegać nie więcej niż trzy kolejne nieobecności.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może przystąpić do ustnego zaliczenia poprawkowego w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Włoch
Prowadzący grup: Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)