Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMBAD: O relacjach ludzi z mediami. Analiza jakościowa treści internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SEMBAD-RELMED
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SEMBAD: O relacjach ludzi z mediami. Analiza jakościowa treści internetowych
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość metodologii jakościowej, w tym analizy treści.

Ponieważ teksty są przede wszystkim w języku angielskim, znajomość tego języka w stopniu umożliwiającym krytyczną lekturę prac akademickich jest wymagana


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium będzie przeprowadzenie analizy jakościowej treści oraz analizy wizualnej z wybranego medium społecznościowego. Korzystając z programu Maxqda, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi koncepcjami mediatyzacji, a także z semiologią (analiza wizualna G. Rose) oraz różnymi rodzajami badań treści. W kolejnym bloku w grupach studenci i studentki stworzą plan badań, dokonają doboru materiału, a następnie jego analiz. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi funkcjami programu Maxqda, ale głównym celem kursu nie będzie nauka posługiwania się oprogramowaniem, ale wykorzystanie go w praktyce do przeprowadzenia analiz. Udział w seminarium będzie wymagał pracy w domu (analizy materiału, współpraca zespołowa, zadania domowe etc.). Efektem końcowym projektu będą przygotowane raporty oraz prezentacje przygotowane przez uczestników na ostatnich zajęciach.

Pełny opis:

Coraz więcej badań, również tych realizowanych w ramach prac dyplomowych na Wydziale Socjologii, wykorzystuje treści z mediów społecznościowych. Wyzwaniem metodologicznym jest różnorodność typów materiału, który oferują: zarówno tekstowych, graficznych, jak i audiowizualnych. Jednocześnie, social media stawiają przed badaczkami ważne pytania o relacje użytkowników z mediami, o to, gdzie szukać „wpływu mediów” na wybrane aspekty życia społecznego i jak postrzegać przenikanie różnych aktywności i realności online i offline.

Celem seminarium będzie po pierwsze konceptualizacja tejże relacji między mediami cyfrowymi a ich użytkownikami z perspektywy koncepcji głębokiej mediatyzacji. Po drugie, przełożenie tej perspektywy na sposoby badania wybranych zmediatyzowanych światów oraz figuracji. Po trzecie, wykorzystanie potencjału płynącego z różnorodności materiału w social mediach do wielowymiarowego opisania tychże zmediatyzowanych światów. Czwartym celem będzie rozwój socjologicznych umiejętności analitycznych i badawczych uczestników.

Aby zrealizować te cele, w I. i II. bloku teoretyczno-wprowadzającym, studentki i studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami mediatyzacji, a także z semiologią (analiza wizualna G. Rose) oraz różnymi rodzajami badań treści. W kolejnym bloku zapoznają się z podstawowymi funkcjami programu Maxqda. W bloku IV dokonają samodzielnie wyboru tematu swoich badań i selekcji źródeł, a następnie stworzą plan badań, dokonają doboru materiału. Piąty blok poświęcony będzie analizie materiału. Zaliczenie seminarium, poza aktywnością na zajęciach, będzie wymagało przesłania prac cząstkowych (zadania domowe, przewiduję ich 5 w czasie roku), a także przygotowania raportu końcowego (blok VI).

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi funkcjami programu Maxqda, ale głównym celem kursu nie będzie nauka posługiwania się oprogramowaniem, ale wykorzystanie go w praktyce do przeprowadzenia analiz. Udział w seminarium będzie wymagał również pracy w domu (analizy materiału, współpraca zespołowa, etc.).

Efektem końcowym projektu będą przygotowane raporty oraz prezentacje przygotowane przez uczestników na ostatnich zajęciach.

Literatura:

Wybrana literatura:

Hepp A and Hasebrink U (2018) Researching transforming communications in times of deep mediatization: A figurational approach. In: Hepp A, Breiter A and Hasebrink U (eds) Communicative figurations: Transforming communications in times of deep mediatization. London: Palgrave Macmillan, pp. 15-35.

Hsieh, H-F., Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative text analysis. Qualitative Health Research, Vol. 15 No. 9: 1277-1288

Krotz F and Hepp A (2011) A concretization of mediatization: How mediatization works and why ‘mediatized worlds’ are a helpful concept for empirical mediatization research. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication 3(2): 132-152.

Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, and video. Springer.

Mayring, P., 2000. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research Vol 1, No 2 (2000): Qualitative Methods in Various Disciplines I: Psychology. https://doi.org/10.17169/FQS-1.2.1089

Rose, G. (2007). Visual Methodologies. London, New Delhi: Sage.

Zhang, Yan & Wildemuth, Barbara M. (2005). Qualitative Analysis of Content. Human Brain Mapping 30 (7):2197-2206.

Efekty uczenia się:

K_U09 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U10 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U12 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U14 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji

K_K01 potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K03 potrafi dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną

K_K04 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K09 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej

K_K11 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność: udział w dyskusjach, praca na zajęciach

Zadania cząstkowe (5): zadania realizowane w trakcie zajęć w formie prac domowych

Zaliczenie: przygotowanie projektu badawczego na zakończenie zajęć

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:2

Zasady zaliczania poprawkowego: takie same jak w I. terminie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium badawcze, 90 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziejska
Prowadzący grup: Marta Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium badawcze - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)