Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMBAD: Społeczny aktywizm inaczej. Migranci zaangażowani we wsparcie uchodźców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SEMBAD-SPOLA
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SEMBAD: Społeczny aktywizm inaczej. Migranci zaangażowani we wsparcie uchodźców
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych i metod badań.

Wymagana jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego

pozwalająca na czytanie i oglądanie materiałów filmowych po

angielsku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z

poszczególnymi etapami procesu badawczego oraz metodologią

badań jakościowych, w tym badań z osób z doświadczeniem

migracyjnym i uchodźczym oraz wyzwaniami etycznymi

związanymi z badaniami społecznymi.

W badaniach prowadzonych podczas seminarium przyjrzymy się

działalności migrantów i migrantek, angażujących się we

wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce.

Orientującymi ramami będą teorie aktywizmu, emancypacji,

sprawczości, rezyliencji i energii emocjonalnej oraz koncepcje

zaangażowania prywatnych osób w przyjmowanie i wspieranie

uchodźców. Podczas zajęć studentki i studenci będą aktywnie

tworzyć projekt badawczy, przechodząc przez wszystkie jego

etapy: wypracowanie koncepcji badania, opracowanie scenariusza

wywiadów z osobami, które angażują się w działania społeczne,

realizację wywiadów, kodowanie i analizę zebranych danych,

opracowanie i prezentację wyników.

Pełny opis:

Badania prowadzone podczas seminarium będą dotyczyły

działalności migrantów i migrantek, którzy angażują się we

wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce.

Przyjrzymy się, kim są osoby angażujące się we wspieranie, jakie

motywacje skłaniają ich do zaangażowania, jakie mają cele, co daje

im prospołeczne działanie oraz jakie są koszty, wyzwania i

możliwości związane z ich aktywizmem.

Orientującymi ramami będą teorie aktywizmu, emancypacji,

sprawczości, rezyliencji i energii emocjonalnej, a także koncepcje

zaangażowania prywatnych osób i organizacji w przyjmowanie i

wspieranie uchodźców, takie jak kanadyjski program „community

sponsorship”. W czasie zajęć uczestnicy i uczestniczki zapoznają się

z poszczególnymi etapami procesu badawczego oraz metodologią

badań jakościowych, w tym badań z osób z doświadczeniem

migracyjnym i uchodźczym oraz wyzwaniami etycznymi

związanymi z badaniami społecznymi.

Podczas zajęć studentki i studenci będą aktywnie tworzyć projekt

badawczy, przechodząc przez wszystkie jego etapy: wypracowanie

koncepcji badania, opracowanie scenariusza wywiadów z osobami,

które angażują się w działania społeczne, realizację wywiadów,

kodowanie i analizę zebranych danych, opracowanie i prezentację

wyników.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Archer, M. S. (2013) Człowieczeństwo. Problem sprawstwa,

Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS; (fragmenty)

Ambrosini, M., & Artero, M. (2022). Immigrant Volunteering: A

Form of Citizenship from Below. VOLUNTAS: International Journal

of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-11

Collins R, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych (fragmenty)

Fletcher D., Sarkar M. (2013). „Psychological resilience: A review

and critique of definitions, concepts and theory, European

Psychologist 18(1)

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-95; 121-135

Gardner, J., Lenette, C., & Al Kalmashi, R. (2022). Who is the Host?

Interrogating Hosting from Refugee-Background Women’s

Perspectives. Journal of Intercultural Studies, 43(5), 621-638.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 79-101; 133-155; 161-179

Hyndman, J., Payne, W., & Jimenez, S. (2017). Private refugee

sponsorship in Canada. Forced Migration Review, 54-59.

Jaworska, D., Alieva, K., & Boryczko, M. (2019). Badania wśród

uchodźców i przymusowych migrantów-rozważania

metodologiczne i etyczne. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2).

Lenette, C. (2022). Participatory action research: Ethics and

decolonization. New York, NY : Oxford University Press.

(fragmenty)

Rivetti, P. (2013). Empowerment without emancipation:

Performativity and political activism among Iranian refugees in

Italy and Turkey. Alternatives, 38(4), 305-320.

Trąbka, A. (2016). Wybór, kontrola i refleksja. Kategoria sprawstwa

w badaniach migracyjnych. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny,

3 (161), 81-102

Wroe, L. E. (2018). ‘It really is about telling people who asylum

seekers really are, because we are human like anybody else’:

Negotiating victimhood in refugee advocacy work. Discourse

&Society, 29(3), 324-343.

Voicu, B., & Şerban, M. (2012). Immigrant involvement in voluntary

associations in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies,

38(10), 1569-1587.

Wiltfang, G, McAdam D (1991). The Costs and Risks of Social

Activism: A Study of Sanctuary Movement Activism, Social Forces,

69(4)987–1010.

Efekty uczenia się:

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia

nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i

funkcjonowanie grup społecznych

K_W15 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania

kulturowego

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i

dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U09 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu

przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U12 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu

podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań

socjologicznych

K_K09 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej

K_K13 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym

(respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego

procesu)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zadanych zadań (40%),

przeprowadzenie wywiadów (30%), prezentacja wyników badań

(10%), przygotowanie raportu badawczego indywidualnego lub

grupowego (20%)

Dopuszczalna liczba nieobecności: 4

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających

usprawiedliwieniu: 6

Zasady zaliczania poprawkowego: wydłużony termin na

przeprowadzenie wywiadów i przesłanie raportu badawczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium badawcze, 90 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Patrycja Ziółkowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Patrycja Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium badawcze - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)