Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Granice władzy: wybrane problemy praw i wolności człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SIS-GRW
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Granice władzy: wybrane problemy praw i wolności człowieka
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak założeń.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę relacji zachodzących między organami władzy publicznej a uczestnikami stosunków prawnych w kontekście zjawiska interwencji społecznych. Przedmiotem wykładu jest ustalenie prawnych form regulacji wolności i praw człowieka jako formy interwencji społecznych. Charakterystyce zostanie poddana godność człowieka jako kluczowa płaszczyzna interwencji społecznych oraz konkretne wolności i prawa człowieka w kontekście interwencji społecznych.

Pełny opis:

1. Konstytucyjne ramy wolności i praw człowieka w kontekście interwencji społecznych

2. Charakterystyka systemu źródeł prawa a granice działalności organów władzy publicznej

3. Legislacyjne standardy regulowania wolności i praw człowieka a granice działalności organów władzy publicznej w kontekście interwencji społecznych

4. Krajowy system ochrony praw człowieka w kontekście interwencji społecznych

5. Międzynarodowy i europejski systemy regulowania wolności i praw człowieka w kontekście interwencji społecznych

6. Godność człowieka jako kluczowa płaszczyzna interwencji społecznych

7. Prawo do sądu i zakaz karania bez podstawy prawnej jako wyznacznik interwencji społecznych

8. Odszkodowawcza odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania władzy publicznej jako rama interwencji społecznych

9. Wolność osobista i prawo do prywatności w kontekście interwencji społecznych

10. Własność i inne prawa majątkowe w kontekście interwencji społecznych

11. Wolność wypowiedzi w kontekście interwencji społecznych

12. Wolność działalności gospodarczej w kontekście interwencji społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.

B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.

M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.

J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, "Studia Politologiczne" 2009, vol. 13.

M. Safjan, L. Bosek: Konstytucja RP. Komentarz. T. I, Warszawa 2016.

K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

A. Surówka, Relacja zasad ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania państwa, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, nr 4.

P. Polak, J. Trzciński, Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2018, t. XV.

M. Haczkowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP, Warszawa 2007.

M. Przysucha, Konstytucyjne prawo do odszkodowania w III RP, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, Nr 1.

A. Młynarska-Sobaczewska, Trzy wymiary prywatności. Sfera prywatna i publiczna we współczesnym prawie i teorii społecznej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013, Nr 1.

H. Zięba-Załucka, Monitoring a prawo do prywatności, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2019, Nr 2.

A. Michalak, Dostęp do informacji publicznej a ochrona prywatności na tle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Sejmowy" 2016, Nr 2.

S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.

I. Szczepańska-Kulik, Ograniczenia wolności działalności gospodarczej na przykładzie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, Nr 3.

G. Blicharz, M. Delijewski, Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie porównawczej, Warszawa 2019.

A. Biłgorajski, Oddziaływanie standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi na polski porządek prawny, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, Nr 1.

M. Skwarzyński, Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka, "Przegląd Sejmowy" 2013, Nr 6.

A. Młynarska-Sobaczewska, Współczesne zagrożenia wolności informacji w prasie, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2010, Nr 1.

W. Włoch, Wolność sumienia i religii jako „constitutional essentials” w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2019, Nr 1.

T J. Zieliński, Systemy prawnej ochrony wolności religijnej o zasięgu międzynarodowym, "Studia Politologiczne" 2012, Vol. 23.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie pojęcia z zakresu socjologii państwa i spraw publicznych/ interwencji społecznych i ich ram prawnych

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych w zakresie planowania i realizacji celowych zmian społecznych we współczesnym państwie i podejmowania decyzji co do sposobów rozwiązywania społecznych kwestii i problemów oraz ich prawnych uwarunkowań

K_W12 potrafi stosować się do zasad wynikających z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do formułowania rekomendacji w zakresie polityk publicznych, korzystając z różnych źródeł oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_K05 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z planowaniem, wdrażaniem i analizą interwencji społecznych, oraz ze współpracą z różnymi aktorami sfery publicznej

K_K09 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych jako przedmiotu interwencji społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ma formę pisemną. Polega na napisaniu rozprawy na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)