Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SIS-ZP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs warsztatowy zorientowany na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i zarządzania zespołem, podejmowania ról w zespole, identyfikowania ryzyk projektowych i wykorzystywania technik minimalizacji tych ryzyk. Kurs przewiduje trening metodyki realizacji projektów w integracji z projektem grupowym i we

współpracy z partnerem zewnętrznym.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu Celem kursu jest wykorzystanie w praktyce najważniejszych koncepcji i narzędzi z zakresu zarządzania projektami. Podczas zajęć uczestnicy kursu pogłębią swoją wiedzę oraz umiejętności zarządzania projektami, w tym wykorzystania różnych narzędzi służących do wspomagania zarządzania i współpracy (np. wykorzystanie programu Excel do tworzenia harmonogramów, budżetu, raportowania, wykorzystanie wybranych narzędzi do tworzenia repozytorium i współpracy on-line).

Uczestnicy kursu będą zapoznawać się z różnymi pojęciami, podejściami i narzędziami, a następnie wykorzystywać je w realizacji projektów w ramach bloku zajęć “Projekt interwencji społecznej”. W zależności od potrzeb projektowych i przebiegu projektów w przypadku różnych tematów proporcje między częścią wprowadzającą, ćwiczeniami w stosowaniu danego narzędzia i refleksją nad skutecznością stosowanych technik i problemami, które pojawiły się w procesie, mogą być różne.

W toku kursu uczestnicy między innymi:

- zastosują trójkąt projektowy do identyfikacji kluczowych elementów projektu i oceny możliwych zmian w projekcie (zakres, budżet, harmonogram)

- zastosują wybrane techniki zarządzania czasem i przedyskutują ich skuteczność

- przedyskutują wybrane problemy związane ze współpracą w zespole i metody zapobiegania im

- przećwiczą określanie ryzyk projektowych

- przedyskutują temat przywództwa i przeanalizują różne style liderskie

- przećwiczą wybrane metody współpracy w środowisku cyfrowym

- przećwiczą wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w procesie zarządzania projektem

- porównają wybrane metodyki zarządzania (waterfall vs agile)

- przedyskutują wybrane koncepcje i nowe trendy w zarządzaniu

W ramach przedmiotu duży nacisk będzie położony na kształtowanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami, zwiększanie świadomości dot. elementów i dynamiki procesu projektowego i budowanie kompetencji członka zespołu projektowego (lidera, współpracownika).

Literatura:

wybrane opracowania dot. zarządzania projektami, np. ‘Zarządzanie projektami krok po kroku’ M. Kapusta

wybrane materiały (różnego rodzaju, w tym blogi, video, tutoriale) wprowadzające narzędzia i koncepcje z zakresu zarządzania

wybrane fragmenty prac wyznaczających nowe trendy i koncepcje w zarządzaniu (np. Heffernan ‘Beyond measure’, C.i D. Heath ‘Switch’)

Efekty uczenia się:

K_W08 posiada pogłębioną wiedzę na temat przedsiębiorczości, funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania zmianą społeczną w organizacjach

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji w sferze publicznej i w związku z planowaniem, wdrażaniem i oceną interwencji społecznych

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego wykorzystując wybrane programy i aplikacje komputerowe

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania projekt

Uczestnicy kursu będą wykonywać zadania związane z zarządzaniem projektami w trakcie całego semestru (ocenianie ciągłe), w dużej mierze związane z realizacją projektu badawczego w ramach kursu “Projekt interwencji społecznej”, np. opracowanie harmonogramu zadań, opis podziału zadań, identyfikacja ryzyk projektowych. Szczegółowy dobór zadań składających się na końcową ocenę zależeć będzie od charakteru realizowanego projektu. Część zadań wykonywanych przez uczestników kursu będzie mieć charakter indywidualny, a część grupowy.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zasady zaliczania poprawkowego - zestaw zadań ekwiwalentny w stosunku do zadań wykonywanych w trakcie semestru (np. zestaw 5 zadań dotyczących wybranego projektu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Komendant-Brodowska
Prowadzący grup: Agata Komendant-Brodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)