Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SSZCZ-SOCMIG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia migracji
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do interdyscyplinarnych studiów migracyjnych, ze szczególnym naciskiem na perspektywę socjologiczną. W czasie zajęć omawiane będą najważniejsze procesy, teorie, badania i polityki związane z migracjami oraz ich uwarunkowaniami i konsekwencjami. Migracje będą rozpatrywane w kontekście takich procesów jak: transformacja społeczno-kulturowa, globalizacja, neoliberalizm, modernizacja, urbanizacja, zmiany polityczne i konflikty, przemiany demograficzne oraz wyzwania klimatyczne. Poruszane zagadnienia będą mocno osadzone w badaniach empirycznych i dyskutowane w odniesieniu do Polski, Europy i świata.

Pełny opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do interdyscyplinarnych studiów migracyjnych, ze szczególnym naciskiem na perspektywę socjologiczną. W czasie zajęć omawiane będą najważniejsze procesy, teorie, badania i polityki związane z migracjami oraz ich uwarunkowaniami i konsekwencjami. Migracje będą rozpatrywane w kontekście takich procesów jak: transformacja społeczno-kulturowa, globalizacja, neoliberalizm, modernizacja, urbanizacja, zmiany polityczne i konflikty, przemiany demograficzne oraz wyzwania klimatyczne. Poruszane zagadnienia będą mocno osadzone w badaniach empirycznych i dyskutowane w odniesieniu do Polski, Europy i świata.

Literatura:

Literatura

Betts A. 2011. Global Migration Governance, Oxford: Oxford University Press (selected excerpts)

Castles S., de Haas H., Miller M . 2014. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. Fifth Edition. UK: Palgrave (selected excerpts)

Castles S. 2010. Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1565-1586

De Haas H. 2012. The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy, International Migration 50 (3): 8-25

Dustmann Ch. Et al. 2016. On the Economies and Policies of Refugee Migration, IZA

Engbersen G. et al. 2013. “A Typology of Labour Migration. On the Differential Attachments of Migrations from Central and Eastern Europe”, Journal of Ethnic and Migration Studies 39(6): 959-981

Faist T. 2013. The mobility turn: A new paradigm for the Social Sciences?, Ethnic and Racial Studies, 36(1): 1637-1646.

Faist T. 2014. Diversity – a new mode of incorporation? In: Vertovec S. (ed). Migration and Diversity, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 153-172

Ghosh B. 2013. The Global Economic Crisis and the Future of Migration, Basingstoke: Palgrave Macmillan (selected excerpts)

Glick Schiller N., Çağlar A. 2009. Towards a comparative theory of locality in migration studies: Migrant incorporation and city scale, Journal of Ethnic and Migration Studies

Górny A., M. Kindler (2016). The Temporary Nature of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Consequences, in: Ukrainian Migration to the European Union, O. Fedyuk and M. Kindler (eds.): 91-112

Gurak DT; Caces F 1992. Migration networks and the shaping of migration systems. In: M. Kritz, L. Lim, and H. Zlotnik. International migration systems: a global approach, edited by Oxford, England, Clarendon Press, 150-176

Kaczmarczyk P. 2015. Recent Trends in International Migration in Poland. The 2013 SOPEMI Report, 1-42.

Kivisto P 2001. Theorizing Transnational Immigration: A Critical Review of current Efforts, Ethnic and Racial Studies, 24(4): 549-577

Levitt P. 1998. Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion, International Migration Review, 32(4): 926-948

Massey D. at al. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, 19(3), 431-466.

Okólski M. 2012. “Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept”, CEEMR 1(1), pp. 11-27

Okólski M., Salt J. Polish emigration to the UK after 2004. Why did so many come?. CEEMR 3(2), pp. 11-32

Pacione M. 2009. Urban Geography: A Global Perspective. Routledge (selected excerpts)

Portes A. 2010. Migration and Social Change: Some Conceptual Reflections, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1537-1563

Rees P. 2013. “The Implications of Ageing and Migration for the Future Population, Health, Labour Force and Households of Northern England”, Applied Spatial Analysis and Policy, 6(2):93-122

Richmond A. 1988. “Sociological Theories of International Migration: The Case of Refugees”, Current Sociology, 36(2): 7-25

Spencer S. 2011. The migration debate (Chapter: Introduction: Migration policy in the 21st Century), Bristol: Policy Press

Urry J. 2000. “Mobile sociology”, The British Journal of Sociology, 51(1): 185-203

Winders J, 2014 New Immigrant Destinations in Global Context, IMR 48(s1): s149-s179

Van Hear V. 2010. Theories of Migration and Social Change, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1531-1536

Vertovec S. 2010. Super-diversity and its implications. In Steven Vertovec (ed.), Anthropology of migration and multiculturalism: New directions, 65–96. London: Routledge

Vertovec S (2010) Conceiving and researching transnationalism. In: Martinelli M. and Rath J (eds) Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, Amsterdam: Amsterdam University Press

Efekty uczenia się:

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U02 potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych

K_U03 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U04 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U17 potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 4

Zasady zaliczania poprawkowego: takie same jak w pierwszym terminie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)