Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ewaluacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SUM/I/BE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania ewaluacyjne
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Badania ewaluacyjne to jeden z typów badań społecznych. Celem tego typu badań jest „ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów”. Realizacja badań ewaluacyjnych może przybierać różne formy, w badaniach tego typu stosowane są różne podejścia metodologiczne, stosuje się różne techniki gromadzenia danych, oraz różne techniki analityczne. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami badań ewaluacyjnych oraz z projektowaniem tego typu badań – ze szczególnym uwzględnieniem projektowania różnych narzędzi gromadzenia danych empirycznych.

Pełny opis:

Badania ewaluacyjne to jeden z typów badań społecznych. Celem tego typu badań jest „ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów”. Realizacja badań ewaluacyjnych może przybierać różne formy, w badaniach tego typu stosowane są różne podejścia metodologiczne, stosuje się różne techniki gromadzenia danych, oraz różne techniki analityczne. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami badań ewaluacyjnych oraz z projektowaniem tego typu badań – ze szczególnym uwzględnieniem projektowania różnych narzędzi gromadzenia danych empirycznych. Program kursu obejmuje następujące tematy zajęć:- Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (podstawowe założenia; specyfika tego typu badań społecznych; różne tracycje badań ewaluacyjnych);- Typologia badań ewaluacyjnych (e. ex-ante; mid-term, on going ex-post; e. proaktywna, klaryfikująca, monitorująca, dialogiczna, wpływu; e. konkluzywna, formatywna);- Metodologia badań ewaluacyjnych (metodologia ilościowa i jakościowa; metodologia case-study; kwestia triangulacji źródeł danych);- Projektowanie ewaluacji (definiowanie problemu badawczego; przygotowanie planu i harmonogramu badań);- Metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych;- Obserwacja i narzędzia stosowane podczas obserwacji (scenariusz obserwacji, arkusz obserwacji, sporządzanie notatek terenowych);- Wywiady – ich typologia i zastosowanie w badaniach ewaluacyjnych;- Kwestionariusz – zastosowanie w badaniach niereprezentatywnych;- Analiza dokumentów i ich typologia;- Analiza danych (metody i techniki analizy, typologia wniosków z badań, integracji danych przy wykorzystaniu różnych technik gromadzenia danych)- Raport ewaluacyjny (typy raportów badawczych, struktura raportu, metody pracy nad sporządzeniem raportu z badań);- Kwestie etyczne w badaniach ewaluacyjnych i problemy z implementacją wyników z badań;

Literatura:

Podstawowa literatura:Berk R., Rossi P.H., Thinking anout Program Evaluation 2, SAGE Publications, London 1999.Emison G.A., Practical Program Evaluations, CQ Press, Washington DC 2007.Owen J.M., Program Evaluation. Forms and Approaches, SAGE Publications, London 1999Zalecana literatura metodologii badań społecznych:Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN Warszawa 2010Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN Warszawa (wyd. II) 2008Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN Warszawa 2010Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN Warszawa 2010.Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN Warszawa 2010Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, PWN Warszawa 2011Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN Warszawa 2003Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań, marketingowych, PWN Warszawa 2001Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Wyd. Transhumana, Białystok 2000Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN Warszawa 2007Silverman D., Prowadzenia badań jakościowych, PWN Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

Umiejętności:

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym na poziomie B2+, również z wykorzystaniem nowych technologii

Kompetencje społeczne

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu badań ewaluacyjnych wraz z projektem narzędzi.Preferowany obszar zainteresowań badawczych: ewaluacja dowolnej inicjatywy społeczno-kulturalnej (działalności placówki kulturalnej, realizowanego przedsięwzięcia kulturalnego lub artystycznego, programu edukacyjnego, ect.)Preferowane narzędzia i techniku badań: obserwacja, wywiad, analiza materiału wizualnego.Format: 5 stron projektu + załączniki (projekt narzędzi);Harmonogram: początek maja – przedstawienie wstępnego pomysłu; sesja – złożenie projektu.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, napisanie projektu, praca zespołowa, realizacja projektu) - 10h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania raportu i prezentacji z badań) - 20h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)