Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Centralne problemy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SUM/I/CPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Centralne problemy socjologii
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym problemom społecznym współczesnych społeczeństw.

Pełny opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym problemom społecznym współczesnych społeczeństw. Wykład ma na celu ukazanie wiodących tematów współczesnych nauk społecznych. Kolejne spotkania dotyczyć będą takich zagadnień jak: podstawy metodologiczne i teoretyczne badań społecznych; problem nierówności społecznych i metod ich badania; problematyka zmiany społecznej; kapitalizm - dylematy i zróżnicowanie; procesy demokratyczne; globalizacja a lokalność; konflikt, rewolucja i zagrożenia społeczne; teoretyczne założenia opisu współczesnych społeczeństw.

Literatura:

Baert P. i da Silva F.C. (2010), Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków: Nomos.

Elliott A. (2011), Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, Warszawa: PWN.

Giddens A. (2011), Socjologia, Warszawa: PWN.

Jasińska-Kania A. et al. (2008), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar.

Manterys A. i Mucha J. (2014), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: Nomos.

Rosling H. (2018), Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, Poznań: MediaRodzina.

Turner J. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

Umiejętności

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

Kompetencje społeczne:

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący trzy grupy zagadnień:

- znajomość treści wykładów;

- opracowanie 1 rozdziału z: Baert P., da Silva F.C. (2010) Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków: NOMOS lub Elliott A. (2011) Współczesna teoria socjologiczna, Warszawa: PWN

- opracowanie 2 tekstów źródłowych z antologii Współczesne Teorie Socjologiczne (Scholar/ NOMOS)

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, przygotowanie referatu) - 8h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) - 20h.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)