Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i geny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CZG-QPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek i geny
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr
Przedmioty do przyrodniczego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Biologia na poziomie licealnym – poziom podstawowy.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najważniejszych nurtów współczesnej biologii człowieka w ujęciu zgodnym z metodą naukową w sposób dostępny dla osób bez specjalistycznego przygotowania w dziedzinie biologii. Tematyka zajęć obejmuje następujące tematy:

1. Podstawowe pojęcia biologii – informacja, struktura i ogólne właściwości organizmów żywych. Historia wiedzy o dziedziczeniu – od starożytności do XXI w.

2. Metoda naukowa w naukach przyrodniczych, w biologii człowieka i w medycynie. Standardy badań naukowych – kontrola, ślepa próba, statystyka, metaanalizy.

3. Dziedziczenie mendlowskie i wieloczynnikowe – determinizm genetyczny i przewidywalność człowieka. Czym jest, a czym nie jest znajomość genomu człowieka.

4. Testy i poradnicwo genetyczne, czułość i specyficzność testów. Testy przesiewowe – problemy biologiczne i etyczne. 5. Testy adresowane bezpośrednio do konsumentów (DTC) – problemy biologiczne i etyczne.

6. „Medycyna alternatywna”, homeopatia itp. a medycyna oparta na dowodach naukowych (evidence based medicine). 7. Szczepienia i ruchy antyszczepionkowe.

8. Techniki wspomaganego rozrodu, testy preimplantacyjne i prenatalne.

9. Komórki macierzyste, komórki IPS, klonowanie terapeutyczne – nadzieje i wątpliwości.

10. GMO – fakty i mity.

11. Choroby zakaźne i walka z nimi.

12. Nowotwory.

13. Terapia genowa i biotechnologia medyczna.

14. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna

Literatura:

Ben Goldacre, „Lekarze, naukowcy, szarlatani. Od przerażonego pacjenta do świadomego konsumenta”, wyd. Septem, Helion, 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- przedstawia i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące dziedziczenia i informacji genetycznej w odniesieniu do człowieka (K_W01)

- przedstawia podstawowe założenia metody naukowej w biologii człowieka (K_W05)

- odróżnia medycynę opartą na dowodach naukowych od innych podejść do zdrowia człowieka (K_U01)

- wyjaśnia znaczenie szczepień dla profilaktyki chorób zakaźnych (K_K02)

- przedstawia współczesne techniki wspomaganego rozodu i dyskutuje ich konsekwencje medyczne i etyczne (K_K08)

- przedstawia syntetycznie najważniejsze techniki biotechnologii medycznej i rozumie związane z nimi nadzieje i ogranicznia (K_U01)

- wyjaśnia biologiczne podstawy chorób takich, jak nowotwory i choroby zakaźne (K_W05)

- potrafi przygotować interdyscyplinarną prezentację dotyczącą problemów współczesnych nauk biomedycznych (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Obecność na zajęciach, prezentacja zaliczeniowa, ocena aktywności podczas zajęć.

Egzamin i prezentacja zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bartnik, Paweł Golik
Prowadzący grup: Ewa Bartnik, Paweł Golik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)