Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia z wyobraźnią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SW-qDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia z wyobraźnią
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o społeczeństwie. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i publicystycznych. Umiejętność uczestniczenia w dyskusji akademickiej. Podstawowa umiejętność pracy na platformie internetowej COME UW.
Skrócony opis:

Kurs ma charakter ogólnego wprowadzenia do socjologii. Celem kursu jest zaangażowanie studenta w proces samodzielnego, krytycznego poszukiwania wiedzy i budowania umiejętności analizy zjawisk, struktur i procesów współczesnego społeczeństwa. W ramach kursu stosowane będą mieszane metody dydaktyczne: klasyczne konwersatorium z elementami pracy warsztatowej uzupełnione pracą na Platformie E-Learningowej.

Materiały źródłowe będą stanowić zarówno klasyczne teksty socjologiczne, jak i filmy, artykuły prasowe, raporty badawcze.

Blended learning (nauczanie mieszane): konwersatorium uzupełnione e-learningiem na platformie COME.

Zajęcia w formie konwersatorium z elementami warsztatu każdorazowo poprzedzone blokiem e-learningowym w formule 3 godziny aktywności na Platformie – 3 godziny zajęć w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą.

Pełny opis:

Kurs ma charakter teoretycznego i metodologicznego wprowadzenia do socjologii wraz z omówieniem najważniejszych trendów badawczych. Celem kursu jest zaangażowanie studenta w proces samodzielnego, krytycznego poszukiwania wiedzy i budowania umiejętności analizy struktur i procesów współczesnego społeczeństwa. W ramach kursu stosowane będą mieszane metody dydaktyczne: klasyczne konwersatorium z elementami pracy warsztatowej uzupełnione pracą na Platformie E-Learningowej (przygotowanie na Platformie będzie poprzedzać zajęcia w kontakcie bezpośrednim, co ma ukierunkować zainteresowania studenta, a jednocześnie skłonić go do systematycznej pracy).

Materiały źródłowe będą stanowić zarówno klasyczne teksty socjologiczne, jak i filmy, artykuły prasowe, raporty badawcze.

Kurs składa się z 10 bloków tematycznych, przy czym 4 spośród nich są wyznaczone z góry przez prowadzącą:

1. Tytułem wstępu: czym zajmuje się socjologia? Podstawowe pojęcia socjologii i wyjaśnienie, dlaczego nie sposób ich porządnie zdefiniować.

2. Trochę o teorii: „klęska teoretycznego urodzaju” w socjologii i jak sobie z tym radzić.

3. Trochę metodologii: jak i dlaczego robi się badania w socjologii i komu są one potrzebne.

4. Trochę empirii: przykłady klasycznych badań socjologicznych od Durkheima po współczesność

Pozostałe 6 bloków tematycznych zostanie wybranych wspólnie ze studentami. Na zajęciach możemy zająć się socjologicznym ujęciem: socjalizacji, tożsamości, rodziny i seksualności, religii, polityki i państwa, globalizacji, kultury, procesów grupowych, polityki społecznej, problemów rasowych i etnicznych, gender, sportu itp. Studenci będą też mogli zaproponować własne tematy.

Literatura:

- Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;

- Jonathan H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998;

- Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2005 (wybrane teksty)

- C. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Materiały internetowe wskazane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Ogólne efekty kształcenia (K_W01. K_W02, K_W03, K_W04, K_W05; K_U02, K_U05; K_K03, K_K04)

Student:

-ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

-zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego

zna podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

-potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

-potrafi zastosować uzyskaną wiedzę teoretyczną w działaniach kulturowych o charakterze społecznym

-rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

Szczegółowe efekty kształcenia

Student po zakończeniu kursu:

- zna podstawowe teorie socjologiczne

- potrafi wskazać specyfikę metodologii socjologicznej

- zna podstawowe pojęcia socjologiczne

- potrafi czytać literaturę socjologiczną ze zrozumieniem

- orientuje się w podstawowych trendach badawczych współczesnej socjologii

- umie zinterpretować w stopniu podstawowym zjawiska, procesy i struktury współczesnego społeczeństwa

- potrafi samodzielnie rozwijać wiedzę uzyskaną w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie ocena aktywnego udziału w zajęciach (ocena przygotowania do zajęć, udział w dyskusji) oraz ocena zadań wyznaczanych na Platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Włoch
Prowadzący grup: Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w formie konwersatorium z elementami warsztatu każdorazowo poprzedzone blokiem e-learningowym w formule 3 godziny aktywności na Platformie – 3 godziny zajęć w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)