Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka współczesna i prawa zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SWPZ-qZS
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka współczesna i prawa zwierząt
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr letni
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej takie jak: zwierzęcej podmiotowość i uprzedmiotowienie, zabijanie zwierząt dla sztuki, śmierć zwierząt jako temat prac, używanie ciał zwierząt do tworzenia dzieł, rozważania na temat etyki sztuki w odniesieniu do praw zwierząt oraz powiązania sztuki z aktywizmem społecznym.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej takie jak:

- poszukiwanie oraz wyrażanie zwierzęcej podmiotowości za pomocą sztuki,

- uprzedmiotowienie zwierząt jako temat prac artystycznych

- uprzedmiotowienie dokonywane za pomocą sztuki lub na potrzeby sztuki,

- wykorzystywanie i uśmiercanie zwierząt w ramach projektów artystycznych,

- śmierć zwierząt jako temat prac artystycznych

- używanie martwych ciał zwierząt i taksydermii do tworzenia dzieł sztuki,

- etyka sztuki i prawa zwierząt

- zjawiska z pogranicza sztuki i aktywizmu społecznego na rzecz zwierząt.

Literatura:

• Aloi G., Śmierć zwierzęcia w sztukach wizualnych

• Baker S., Strategic Images for Animal Rights

• Baker S., Sztuka współczesna i prawa zwierząt

• Baker S. „You Kill Things To Look At Them”: Animal Death in Contemporary Art

• Bakke M., Studia nad zwierzętami. Od aktywizmu do akademii i z powrotem

• Conklin J.-A., Dead Animals

• Desmond J., Postmortem Exhibitions: Taxidermied Animals and Plastinated Corpses in the Theaters of the Dead

• Gawkowski J., A mi to rybka. O „Dialogach z rybą” Zbigniewa Warpechowskiego

• Gzyra D., Łagodzka D., Uczestnicząc w zwrocie zwierzęcym. Sztuka wobec zwierząt

• Gzyra D, Sztuka współczesna wobec etyki i dyskursu praw zwierząt

• Łagodzka D., Śmierć zwierząt w sztuce współczesnej na przykładzie „Piramidy zwierząt” Katarzyny Kozyry

• Łagodzka D. Podmiotowość zwierząt w sztuce

• Probucka D., Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt - fragmenty

• Sunaura Taylor, Zaświadczając o zwierzętach. Obrazy i polityka widzenia

• Sutton E., Art, Animals and Experience – fragmenty

• Ullrich J., Animals were Harmed in the Making of this Artwork. The Visibility of Animal Death in Artworks

• Zammit-Lucia J., Practice and Ethics of the Use of Animals in Contemporary Art

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- Student/ka rozumie zależności między historią i krytyką sztuki a biologią i etologią oraz interdyscyplinarnymi animal studies w badaniach nad kulturą (mieści się w zakresie KW_03);

- zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych w zakresie tematycznym zajęć (KW_06)

- ma wiedzę na temat życia kulturalnego w Polsce i na świecie w zakresie tematycznym zajęć (KW-09)

W zakresie umiejetności:

- Student/ka potrafi potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej (KU_03);

- potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie tematycznym zajęć (KU_04)

- wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk kultury (KU_05)

- potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (KU_08)

- potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców(KU_10)

- rozumie i stosuje reguły pracy zespołowej (KU_11)

W zakresie kompetencji społecznych:

- Student/ka jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze (KK_02)

- podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (KK_04)

- szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (KK_06)

- ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej (KK_07)

- świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim (KK_08)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- zaangażowanie i jakość rezultatów pracy indywidualnej i w grupach podczas zajęć

- aktywność (ilość i jakość wypowiedzi, jakość stawianych pytań, wypowiedzi świadczące o znajomości zadanych materiałów, kultura dyskusji)

- kolokwium z pytaniami otwartymi

Do zaliczenia konieczne jest:

- udział w ćwiczeniach podczas zajęć (indywidualnych i w grupach)

- udział w warsztacie podsumowującym

- uczestnictwo w dyskusjach pokazujące znajomość zadanych materiałów i zrozumienie tematu

Dozwolone są 2 nieobecności bez podania przyczyny. W przypadku większej liczby usprawiedliwionych nieobecności istnieje konieczność ich nadrobienia w formie uzgodnionej z prowadzącą. 5 i więcej nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje niezaliczeniem zajęć niezależnie od pozostałych rezultatów. Nieobecność na warsztatach skutkuje koniecznością ich zaliczenia w formie egzaminu lub kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Łagodzka
Prowadzący grup: Dorota Łagodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)