Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta jako uczestnicy działań artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-ZUDA-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta jako uczestnicy działań artystycznych
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostanie zjawisko wykorzystywania rzeczywistych żywych zwierząt do działań artystycznych w obszarze sztuki od połowy XX w. do współczesności.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostanie zjawisko wykorzystywania rzeczywistych żywych zwierząt do działań artystycznych w obszarze sztuki od połowy XX w. do współczesności. Zostaną zarysowane także najważniejsze konteksty teoretyczne i interdyscyplinarne dla tych zjawisk. Zakres tematów obejmie:

- zwrot zwierzęcy w sztuce XX w.

- początki wykorzystywania żywych zwierząt w sztuce nowoczesnej

- zwierzęta jako uczestnicy performance w przestrzeni galerii, w przestrzeni miasta w środowisku naturalnym

- zwierzęta jako współtwórcy sztuki

- sztuka jako spotkanie artysty ze zwierzęciem

- zwierzę jako twórczy podmiot

- współpraca artystyczna ludzko-nieludzka

- zwierzęcy performance muzyczny

- wytwory zwierząt jako dzieła sztuki

- etyka wykorzystywania żywych zwierząt do praktyk artystycznych

- estetyka zwierzęca i ewolucyjne korzenie sztuki

Literatura:

• Amstutz N., The Avian Sense for Beauty: A Posthumanist Perspective on the Bowerbird

• Desmond J., “Art” by Animals, Part 1: The Transnational Market for Art by (Nonprimate) Animals

• Desmond J., “Art” by Animals, Part 2: When the Artist Is an Ape—Popular and Scientific Discourse and Paintings by Primates

• Baker S. Artist|Animal – fragmenty

• Endler J. A., Bowerbirds, art and aesthetics

• Grosz E., Sztuka i zwierzę

• Kowalczyk I., Pułapki posthumanizmu. W kontekście użycia zwierząt przez sztukę

• Łagodzka D., Obrazy orangutanicy Rai. Studium przypadku

• Łagodzka D., Czy zwierzę może być artystą? Zwierzęta jako podmioty twórcze

• Sutton E., Art, Animals and Experience – fragmenty

• Ullrich J., Deconstructing the Anthropological Machine – Strategies for working with animals as partners in contemporary art

• Ullrich J., Zwierzęcy performance w sztuce współczesnej

• Welsch W., Animal Aesthetics

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student/-ka zna i rozumie:

- zależności między historią i krytyką sztuki a biologią i etologią oraz interdyscyplinarnymi animal studies w badaniach nad kulturą (mieści się w zakresie KW_03);

- i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych w zakresie tematycznym zajęć (KW_06)

- ma wiedzę na temat życia kulturalnego w Polsce i na świecie w zakresie tematycznym zajęć (KW-09)

W zakresie umiejętności student/ka potrafi:

- samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej (KU_03);

- samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie tematycznym zajęć (KU_04)

- wykorzystywać interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk kultury (KU_05)

- samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (KU_08)

- przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców(KU_10)

- i stosuje reguły pracy zespołowej (KU_11)

W zakresie kompetencji społecznych student/ka jest gotów/a:

- do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze (KK_02)

- podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (KK_04)

- szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (KK_06)

- ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej (KK_07)

- świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim (KK_08)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena zaangażowania i jakości rezultatów pracy indywidualnej i w grupach podczas zajęć

- ocena aktywności (oceniane są: ilość i jakość wypowiedzi, trafność stawianych pytań, wypowiedzi świadczące o znajomości zadanych materiałów, kultura dyskusji)

- ocena poziomu wykonania zadań domowych

Do zaliczenia konieczne jest:

- udział w ćwiczeniach podczas zajęć (indywidualnych i w grupach)

- udział w warsztacie podsumowującym podczas zajęć pod koniec semestru

- uczestnictwo w dyskusjach pokazujące znajomość zadanych materiałów i zrozumienie tematu

- wykonanie zadań domowych (w formie przygotowania materiałów według wskazówek, mini projektów, zapoznanie się z zadanymi tekstami i materiałami wizualnymi)

Dozwolone są 2 nieobecności bez podania przyczyny. W przypadku większej liczby usprawiedliwionych nieobecności istnieje konieczność ich nadrobienia w formie uzgodnionej z prowadzącą. 5 i więcej nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje niezaliczeniem zajęć niezależnie od pozostałych rezultatów. Nieobecność na warsztatach skutkuje koniecznością zaliczenia w formie egzaminu lub kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Łagodzka
Prowadzący grup: Dorota Łagodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)